Reklama
WIG82 251,33+0,37%
WIG202 426,72+0,36%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,99-0,06%
CHF / PLN4,51-0,12%
GBP / PLN5,04-0,02%
EUR / USD1,08+0,13%
DAX17 787,48+0,62%
FT-SE7 684,73+0,72%
CAC 407 937,92+0,13%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT82,90+1,10%
ROPA WTI79,24+1,20%
ZŁOTO2 046,35+0,10%
SREBRO22,64-0,40%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

LESS: raport finansowy (2023-11-29 23:26)

ESPI | 00:26 30 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
LESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LESSHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-027Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Tadeusza Kościuszki19
(ulica)(numer)
+48 61 61 07 799fax: +48 61 61 07 757
(telefon)(fax)
office@less-group.plwww.groclin.com
(e-mail)(www)
923-002-60-02970679408
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Jednostkowe dane finansowe LESS S.A.
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej421559212
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej(1 101)(2 073)(240)(442)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej(27 586)(82 447)(6 027)(17 587)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(27 712)(82 509)(6 054)(17 600)
Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej----
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej----
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej----
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej----
Zysk (strata) netto za rok obrotowy(27 712)(82 509)(6 054)(17 600)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 391)(2 730)(522)(582)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(413)(7 375)(90)(1 573)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 30810 2365042 183
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(496)131(108)28
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję124 587 290122 829 464124 587 290122 829 464
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję124 587 290122 829 464124 587 290122 829 464
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,22)(0,67)(0,05)(0,14)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,22)(0,67)(0,05)(0,14)
Średni kurs PLN/EUR *4,57734,6880
Aktywa10 21836 2502 2047 729
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej10038228
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej1 2034 251260907
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej----
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej----
Kapitał własny8 91531 9611 9236 815
Kapitał podstawowy124 587124 58726 87626 565
Liczba akcji zwykłych124 587 290124 587 290124 587 290124 587 290
Rozwodniona liczba akcji zwykłych124 587 290124 587 290124 587 290124 587 290
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,070,260,020,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,070,260,020,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)--- -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)--- -
Skonsolidowane dane finansowe Grupy LESS
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej-1-0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej(1 467)(2 127)(320)(454)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej(1 684)(2 097)(368)(447)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(1 811)(2 158)(396)(460)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(5 631)(10 668)(1 230)(2 276)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(7 442)(12 826)(1 626)(2 736)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 270)(14 366)(714)(3 065)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej33(1 511)7(322)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 2919 8855002 109
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(947)(5 992)(207)(1 278)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych124 587 290122 829 464124 587 290122 829 464
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych124 587 290122 829 464124 587 290122 829 464
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,01)(0,10)(0,00)(0,01)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,01)(0,10)(0,00)(0,01)
Aktywa6157 1731331 530
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej161993521
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej1 5935 4383441 159
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej----
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej----
Kapitał własny(1 139)1 636(246)349
Kapitał podstawowy124 587124 58826 87626 565
Liczba akcji zwykłych124 587 290124 587 290124 587 290124 587 290
Rozwodniona liczba akcji zwykłych124 587 290124 587 290124 587 290124 587 290
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,010,010,000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,010,010,000,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)--- -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)--- -

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

Kurs na dzień 30.09.2023

4,6356

Kurs na dzień 31.12.2022 4,6899

pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 

Średni kurs za 2023

4,5773

Średni kurs za 2022

4,6887

Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco: 01.01-30.09.2023 4,7895 oraz 4,4135 PLN/EUR, 01.01-30.09.2022 4,9647 oraz 4,4879 PLN/EUR.

                                                                   

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GRUPA LESS Raport kwartalny 3Q2023 final (1)-2.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport za 3 kwartał 2023 r. Grupy Kapitałego LESS S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Wojciech PaczkaPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej