Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,19%
USD / PLN3,98-0,14%
CHF / PLN4,52-0,19%
GBP / PLN5,04-0,30%
EUR / USD1,08-0,05%
ROPA BRENT81,20-0,64%
ROPA WTI76,05-0,68%
ZŁOTO2 032,25-0,15%
SREBRO22,80-0,65%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

EKE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (2023-06-15 21:27)

EBI | 23:27 15 czerwiec 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd EKO-OZE Spółki Akcyjnej _"Spółka"_ z siedzibą w Krakowie _30-382_, przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 12 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 08:30 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-15 21:27:07Piotr GrzesiakProkurent

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej