Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikaty ebi EKE

Spis załączników:

Zarząd EKO-OZE S.A. (dawniej Dent-a-Medical S.A.) informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał ostatecznego przydziału akcji serii O, emitowanych w ramach realizacji prawa poboru.
W związku z zakończeniem subskrypcji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółka informuje, iż:
1) subskrypcja odbyła się w dniach od 18 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2021 r. (zapisy podstawowe oraz dodatkowe) oraz od 13 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. (zapisy na zaproszenie Zarządu),
2) przydział w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpił 12 kwietnia 2022 r., przydział w ramach puli do dyspozycji Zarządu nastąpił 20 kwietnia 2022 r.,
3) liczba akcji objętych subskrypcją - 41.573.865,
4) nie wystąpiła stopa redukcji w ramach zapisów w żadnej z transz,
5) w ramach subskrypcji przydzielono 2.520.242 akcje,
6) akcje były obejmowane po 0,15 zł (piętnaście groszy), co oznacza, że akcje objęto za łączną kwotę 378 036,30 zł,
6a) wszystkie akcje zostały objęte za gotówkowy wkład pieniężny,
7) w ramach zapisów podstawowych złożyło zapisy 48 osób, w ramach zapisów dodatkowych złożyło zapisy 9 osób, natomiast w puli na zaproszenie Zarządu nie było zapisów,
8) w ramach zapisów podstawowych przydzielono akcje wszystkim 48 osobom, podobnie jak w ramach zapisów dodatkowych przydzielono akcje wszystkim 9 osobom,
8a) jedna osoba, której przydzielono akcje jest podmiotem powiązanym w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
9) nie zawarto umów o subemisję,
10) łączne koszty emisji wynoszą ok. 91 tys. zł, w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ok. 83 tys. zł, promocji oferty – 8 tys. zł, które zostaną zaliczone do bieżących kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-04-20 20:21:28Piotr GrzesiakProkurent
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z komunikaty ebi EKE

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: