Reklama
WIG81 412,34-0,45%
WIG202 411,43-0,48%
EUR / PLN4,33+0,32%
USD / PLN4,01+0,33%
CHF / PLN4,55+0,49%
GBP / PLN5,05+0,28%
EUR / USD1,08-0,02%
DAX17 118,12+0,29%
FT-SE7 662,51-0,73%
CAC 407 812,09+0,22%
DJI38 483,88-0,21%
S&P 5004 959,47-0,32%
ROPA BRENT82,91+0,38%
ROPA WTI77,83+0,78%
ZŁOTO2 023,87-0,02%
SREBRO22,85-1,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

CCC: raport finansowy (2023-11-29 17:09)

ESPI | 18:09 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-02-01 do 2023-10-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
CCC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki _lek_
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-101POLKOWICE
(kod pocztowy)(miejscowość)
STREFOWA6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-10-313 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-313 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-10-313 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 918 9636 681 5041 521 2341 421 499
Zysk z działalności operacyjnej88 508-1 24019 460-264
Zysk (strata) brutto-156 872-276 776-34 491-58 884
Zysk (strata) netto-154 027-331 980-33 865-70 629
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-154 027-289 516-33 865-61 595
Strata netto z działalności zaniechanej0-42 4640-9 034
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej821 234269 151180 56057 262
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-238 034-296 309-52 335-63 040
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-408 224-438 476-89 754-93 286
Przepływy pieniężne netto, razem174 977-465 63438 471-99 064
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-2,36-5,28-0,52-1,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-2,36-5,28-0,52-1,12
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,00-0,770,00-0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,00-0,770,00-0,16
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień31.10.202331.01.202331.10.202331.01.2023
Aktywa, razem7 878 2047 064 1111 771 3781 500 162
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 945 2006 481 3691 561 5961 376 408
Zobowiązania długoterminowe2 053 9422 741 410461 819582 176
Zobowiązania krótkoterminowe4 891 2503 739 9591 099 775794 232
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży0000
Kapitał własny933 004582 741209 782123 753
Kapitał zakładowy6 8875 4861 5491 165
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)65 200 70554 868 00065 200 70554 868 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,3110,623,222,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,3110,623,222,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego01.02.2023-31.10.202301.02.2022-31.10.202201.02.2023-31.10.202301.02.2022-31.10.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 006 5052 051 821441 159436 528
Zysk z działalności operacyjnej50 26947 38711 05210 082
Zysk (strata) brutto163 858-50 46636 027-10 737
Zysk (strata) netto179 557-48 37439 478-10 292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej265 008205 46058 26643 712
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-479 125-48 689-105 343-10 359
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej271 693-157 43759 736-33 495
Przepływy pieniężne netto, razem57 576-66612 659-142
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)2,74-0,890,60-0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)2,74-0,890,60-0,20
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień31.10.202231.01.202331.10.202331.01.2023
Aktywa, razem3 723 5323 193 769837 219678 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 817 1661 968 738408 581418 089
Zobowiązania długoterminowe970 2171 346 116218 149285 866
Zobowiązania krótkoterminowe846 949622 623190 433132 223
Kapitał własny1 906 3661 225 130428 638260 173
Kapitał zakładowy6 8875 4861 5491 165
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)65 200 70554 868 00065 200 70554 868 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)29,2422,336,574,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)29,2422,336,574,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.10.2023 roku 1 EUR = 4,4475 oraz 31.01.2023 roku 1 EUR = 4,7089.

- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.02.2023 – 31.10.2023 oraz 01.02.2022 – 31.10.2022, odpowiednio: 1 EUR = 4,5483 i 1 EUR = 4,7003.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport kwartalny Grupa Kapitałowa CCC SA Q32023.pdfRaport kwartalny Grupy Kapitałowej CCC S.A. za Q3 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Łukasz StelmachDyrektor finansowy
2023-11-29Edyta Skrzypiec-RychlikGłówna Ksiegowa

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej