Reklama
WIG81 780,51+1,18%
WIG202 423,18+1,48%
EUR / PLN4,32+0,01%
USD / PLN3,99-0,03%
CHF / PLN4,53+0,05%
GBP / PLN5,04+0,02%
EUR / USD1,08+0,04%
DAX17 068,43-0,14%
FT-SE7 719,21-0,12%
CAC 407 795,22+0,34%
DJI38 563,80-0,17%
S&P 5004 975,51-0,60%
ROPA BRENT82,60+0,00%
ROPA WTI77,30+0,09%
ZŁOTO2 027,71+0,17%
SREBRO23,08+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BIG CHEESE STUDIO S.A.: raport finansowy (2022-11-24 19:54)

ESPI | 20:54 24 listopad 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-07-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-11-24
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-525Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska143
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 1934 0794 094895
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 3343 2063 058703
EBITDA*14 5723 2073 108704
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem15 5283 2863 312721
Zysk (strata) netto 14 2993 0693 050673
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 3627 5222 2101 650
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(34)(42)(7)(9)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 311)(6 001)(1 773)(1 316)
Przepływy pieniężne netto – razem2 0181 479430324
Liczba akcji4 135 0004 000 0004 135 0004 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,46 0,77 0,74 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 6,43 3,12 1,37 0,68
Aktywa / Pasywa razem29 25422 4886 0074 889
Aktywa trwałe3 0531 609627350
Aktywa obrotowe26 20120 8795 3804 540
Kapitał własny 26 58620 3095 4594 415
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 6692 180548474
Zobowiązania długoterminowe1 3471 140277248
Zobowiązania krótkoterminowe1 3221 040271226

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2022 r. – 4,8698 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4,5994 PLN/EURO,
- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2022 r.  – 4,6880 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2021 r.  – 4,5585 PLN/EUR.
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
BCS_SF 30.09.2022-sig.pdfSprawozdanie finansowe
List Prezesa Zarządu Big Cheese Studio do Akcjonariuszy 3Q22-sig.pdfList Prezesa zarządu do Akcjonariuszy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-24Łukasz DębskiPrezes ZarząduŁukasz Dębski

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej