Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG200,00+0,00%
EUR / PLN4,33+0,09%
USD / PLN3,99+0,15%
CHF / PLN4,50+0,00%
GBP / PLN5,05+0,02%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,39-0,48%
ROPA WTI78,25-0,65%
ZŁOTO2 115,82+0,07%
SREBRO23,86-0,17%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ATMGRUPA: raport finansowy (2023-11-29 17:12)

ESPI | 18:12 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-040Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica)(numer)
71 776 47 0071 776 47 01
(telefon)(fax)
atm@atmgrupa.plwww.atmgrupa.pl
(e-mail)(www)
897-10-08-712930492316
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży172.629208.73337.71444.525
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26.68232.5665.8296.947
Zysk (strata) brutto27.94334.3526.1057.328
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej21.63430.2024.7266.442
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej21.63430.2024.7266.442
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego20.65629.4664.5136.285
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej26.64163.1625.82013.473
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(37.264)(33.290)(8.141)(7.101)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(18.381)(24.207)(4.016)(5.164)
Przepływy pieniężne netto, razem(29.004)5.665(6.336)1.208
Aktywa razem 398.637391.42785.99580.378
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe91.56189.98919.75218.479
Zobowiązania długoterminowe 32.71539.1127.0578.032
Zobowiązania krótkoterminowe 58.84650.87712.69410.447
Kapitał własny 307.076301.43866.24361.899
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej305.843300.43265.97761.693
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.8191.731
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,250,350,050,07
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,250,350,050,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,633,560,780,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,633,560,780,73
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,260,200,060,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,63564,8698
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,57734,6880
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży90.588103.82919.79122.148
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29.61924.3526.4715.195
Zysk (strata) brutto29.27124.0956.3955.140
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej25.55921.5165.5844.590
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej25.55921.5165.5844.590
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6.8317221.492154
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3.373)10.712(737)2.285
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15.844)(14.514)(3.461)(3.096)
Przepływy pieniężne netto, razem(12.386)(3.080)(2.706)(657)
Aktywa razem 271.717257.61858.61552.901
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe43.33839.6299.3498.138
Zobowiązania długoterminowe 12.73017.0372.7463.499
Zobowiązania krótkoterminowe 30.60822.5926.6034.639
Kapitał własny 228.379217.98949.26644.763
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.8191.731
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,300,260,070,05
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,300,260,070,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,712,590,580,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,712,590,580,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,260,200,060,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,63564,8698
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,57734,6880

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec trzeciego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2023_Q3.pdfSkonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2023_Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Przemysław KmiotekWiceprezes Zarządu
2023-11-29Alicja PietraszkiewiczProkurent

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej