Reklama
WIG81 712,99-0,28%
WIG202 410,89-0,30%
EUR / PLN4,32+0,13%
USD / PLN4,00+0,06%
CHF / PLN4,51-0,04%
GBP / PLN5,05+0,12%
EUR / USD1,08+0,06%
DAX17 726,36+0,27%
FT-SE7 676,14+0,60%
CAC 407 902,11-0,32%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT82,82+1,00%
ROPA WTI79,16+1,10%
ZŁOTO2 054,47+0,50%
SREBRO22,68-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ALL IN! GAMES S.A.: raport finansowy (2023-11-29 20:56)

ESPI | 21:56 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży3 52411 0397692 355
Wynik z działalności operacyjnej(3 862)(20 029)(842)(4 272)
Zysk/strata brutto(4 687)(21 246)(1 022)(4 532)
Zysk/strata netto(6 329)(19 222)(1 380)(4 100)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 093)216(238)46
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 916)(2 714)(1 072)(579)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 2602 1661 365462
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt.61 362 02559 999 38861 362 02559 999 388
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję (w zł)(0,10)(0,32)(0,02)(0,07)
Aktywa razem17 42013 8013 7582 943
Zobowiązania długoterminowe8 4184 3851 816935
Zobowiązania krótkoterminowe19 88224 2064 2895 161
Kapitał własny(10 881)(14 790)(2 347)(3 154)
Kapitał zakładowy6 9085 6001 4901 279

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących zasad:

a) do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:

• 30 września 2022 roku – 1 EUR = 4,8698 PLN

• 31 grudnia 2022 roku – 1 EUR = 4,6899 PLN

• 30 września 2023 roku – 1 EUR = 4,6356 PLN

b) do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie:

• 30 września 2022 roku – 1 EUR = 4,6880 PLN

• 30 września 2023 roku – 1 EUR = 4,5850 PLN

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
AIG Raport okresowy za III kwartał 2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29
Marcin Kawa
Prezes Zarządu
2023-11-29Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej