Reklama
WIG81 839,40-0,13%
WIG202 418,18+0,00%
EUR / PLN4,32+0,13%
USD / PLN4,00+0,06%
CHF / PLN4,51-0,09%
GBP / PLN5,05+0,12%
EUR / USD1,08+0,06%
DAX17 771,33+0,53%
FT-SE7 682,28+0,69%
CAC 407 930,12+0,03%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,27+1,55%
ROPA WTI79,64+1,71%
ZŁOTO2 052,15+0,39%
SREBRO22,73+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: raport finansowy (2023-11-29 23:44)

ESPI | 00:44 30 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 408 44 80+48 22 408 44 80
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 14746732100
Zysk (strata) ze sprzedaży-4 009-4 808-876-1 026
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-7 957-12 976-1 738-2 768
Zysk (strata) netto-7 957-12 143-1 738-2 590
Zysk (strata) netto przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej-4 715-10 282-1 030-2 193
Udziałom niekontrolującym-3 241-1 861-708-397
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy-0,6-0,92-0,13-0,2
- rozwodniony-0,6-0,92-0,13-0,2
Całkowite dochody ogółem-7 897-12 585-1 725-2 685
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-4 656-10 724-1 017-2 288
Udziałom niekontrolującym-3 241-1 861-708-397
tys. PLNtys. EUR
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe4 7255 9431 0191 267
Aktywa obrotowe3 5782 237772477
Aktywa ogółem8 3038 1801 7911 744
Kapitał własny ogółem-55 526-47 398-11 978-10 106
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-56 912-51 819-12 277-11 049
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące1 3864 421299943
Zobowiązania długoterminowe10 26523 7942 2145 073
Zobowiązania krótkoterminowe53 56431 78411 5556 777
Pasywa ogółem8 3038 1801 7911 744
tys. PLNtys. EUR
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01.2023-30.09.202301.01.2022-30.09.202201.01.2023-30.09.202301.01.2022-30.09.2022
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 665-638-801-136
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej66-12614-27
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 758729821156

Powyższe wybrane dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:

• Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2023 r. (1 EUR = 4,6356 PLN) i na dzień 31 grudnia 2022 r. (1 EUR= 4,6899 PLN).

• Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2023 r. (1 EUR = 4,5773 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2022 r. (1 EUR = 4,6880 PLN).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Adiuvo Investments_3Q_2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Marek Orłowski
Prezes Zarządu
Marek Orłowski
2023-11-29Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej