Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

LC S.A.: ZWZ (11:00) - projekty uchwał: podział zysku za 2023 rok, zmiany w RN (2024-05-24)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB 11:Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024r.

Firma: LC SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-24
Skrócona nazwa emitenta
LC S.A.
Temat
Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LC S.A. przedstawia poniżej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku.

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................”


2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:
- …..............................”


3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie określenie liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.”


4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2023, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.”


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2023, zgodnie z którym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.276 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazuje zysk netto w kwocie 352 tys. zł,
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.”


5. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad:


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023r. oraz dokonana przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 352.471,28 złotych netto
na kapitał zapasowy Spółki .”

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

LC S.A. nie może sobie pozwolić na przeznaczenie nawet części zysku wypracowanego w roku 2023 na wypłatę dywidendy z następujących przyczyn:

1) W związku z planowanym w roku 2024 znaczącym rozbudowaniem sieci dystrybucji towarów oferowanych przez LC S.A., środki pieniężne, jakie udało się wygenerować Spółce w roku 2023, będą konieczne m.in. do zakupu towarów oraz zwiększenia zatrudnienia. Inwestycje te umożliwią rozwój działalności prowadzonej przez Spółkę, co powinno się przełożyć na zwiększenie jej wartości, jak również wartości jej akcji, a w konsekwencji niewątpliwie przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści.

2) Zdecydowana większość środków pieniężnych będących w dyspozycji Spółki wg stanu na 31.12.2023r. pochodziła z pożyczki udzielonej Spółce, przy czym środki te są potrzebne do zapewnienia dalszej realizacji układu zawartego z wierzycielami w dniu 22.04.2022r., bez istotnego ograniczania bieżącej działalności spółki i planowanych przez nią inwestycji. Zgodnie warunkami ww. układu do końca 2024r. Spółka będzie musiała wypłacić wierzycielom łącznie 1.041 tys. zł, z czego już w czerwcu kwotę ponad 520 tys. zł.


6. Projekty uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r."

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – pełniącemu w roku 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 18.06.2023r."

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwal – – pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.06.2023r. do 31.12.2023r."

8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia:
1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 24.04.2024r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu, jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 30 % w skali roku – do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy.

Załącznik do projektu uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023


9. Projekt uchwał dotyczących pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji wchodzić będzie 5 członków”


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią: ….


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią: ….


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią: ….

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią: ….


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią: ….

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-24 Waldemar Madura Prezes Zarządu
2024-05-24 Artur Kostyrzewski Wiceprezes Zarządu

Cena akcji LC S.A.

Cena akcji LC S.A. w momencie publikacji komunikatu to 0.95 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja LC S.A. aktualnie.

Reklama

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI LC S.A..

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej