Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

POLIMEX-MOSTOSTAL komunikaty espi ebi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy („Umowa”) pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta” („Zadanie”). Jako termin realizacji Zadania ustalono 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wynagrodzenie za realizację Zadania ma charakter kosztorysowy, cena oferty wynosi 46.441.302,41 PLN netto („Cena Oferty”), a za wartość wynagrodzenia umownego, którego przekroczenie powoduje konieczność zawarcia aneksu do Umowy, przyjęto kwotę 55.729.562,89 PLN netto. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, po zakończeniu poszczególnych etapów przewidzianych harmonogramem Zadania. Strony Umowy postanowiły, że Wykonawca udzieli rękojmi za wady przedmiotu Umowy na okres 96 miesięcy. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% Ceny Oferty W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych. Umowa przewiduje limitację kar umownych do 20% Ceny Oferty. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej w określonych przypadkach przez Zamawiającego bądź Wykonawcę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
kontakt@polimex.plwww.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-09Michał GłowińskiSpecjalista ds. prawnych
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z POLIMEX-MOSTOSTAL komunikaty espi ebi

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: