Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw MDI ENERGIA S.A. 2021-09-17 17:41

FALSEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-17
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
Advantim Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 123 852 127 330 27 237 28 670
Koszt własny sprzedaży 116 879 121 719 25 704 27 406
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 464 2 948 762 664
Zysk (strata) brutto 3 047 2 140 670 482
Zysk (strata) netto 2 283 1 642 502 370
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,05 0,04 0,01 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 453 -24 507 -3 618 -5 518
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 -1 393 -2 -314
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 402 9 023 748 2 032
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa trwałe 5 355 5 380 1 185 1 166
Aktywa obrotowe 136 182 122 499 30 123 26 545
Kapitał własny 32 542 32 364 7 198 7 013
Zobowiązania długoterminowe 7 391 5 449 1 635 1 181
Zobowiązania krótkoterminowe 101 604 90 066 22 475 19 517
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,71 0,70 0,16 0,15

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 30.06.2021-sig.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za I półrocze 2021
MDI Energia SA SZZD 30.06.2021-sig.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za I półrocze 2021
MDI Energia raport z przeglądu 30.06.2021.pdfRaport Audytora z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2021-09-17Piotr GajekWiceprezes Zarządu
2021-09-17Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu
2021-09-17Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy

Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi gpw MDI ENERGIA S.A. 2021-09-17 17:41

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: