Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG200,00+0,00%
EUR / PLN4,33+0,09%
USD / PLN3,99+0,16%
CHF / PLN4,50+0,02%
GBP / PLN5,05+0,02%
EUR / USD1,08-0,09%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,40-0,47%
ROPA WTI78,24-0,66%
ZŁOTO2 115,96+0,08%
SREBRO23,86-0,17%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

WIKANA: raport finansowy (2023-11-29 17:12)

ESPI | 18:12 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANADeweloperzy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-703Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cisowa11
(ulica)(numer)
081 444 64 80081 444 64 62
(telefon)(fax)
info@wikana.plwww.wikana.pl
(e-mail)(www)
691-00-19-382390284802
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczą skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA01.01.-30.09.202301.01.-30.09.202201.01.-30.09.202301.01.-30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług60 23243 61213 1599 303
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 67011 1252 7682 373
Zysk (strata) brutto10 6569 7292 3282 075
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującj9 2577 9772 0221 702
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 7291 5592 999333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-743 396-16724
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 671-14 925-1 457-3 184
Przepływy pieniężne netto, razem6 984-9 9701 526-2 127
Dane Bilansowena dzień na dzień na dzień na dzień
30.09.202331.12.2022 r.30.09.202331.12.2022 r.
Aktywa razem278 374248 91360 05153 074
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania181 802156 24839 21933 316
Zobowiązania długoterminowe33 07032 4097 1346 911
Zobowiązania krótkoterminowe148 732123 83932 08426 405
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej96 57292 66520 83319 758
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych0000
Kapitał zakładowy 39 51039 5108 5238 424
Liczba akcji (w szt.)19 755 06419 755 06419 755 06419 755 064
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej0,470,810,100,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,894,691,051,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,250,250,050,05
Dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A.od 2023-01-01od 2022-01-01od 2023-01-01od 2022-01-01
do 2023-09-3001.01.-30.09.2022do 2023-09-3001.01.-30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług2 1682 721474580
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 62826 7053 6335 696
Zysk (strata) brutto14 04821 3743 0694 559
Zysk (strata) netto 14 10321 3773 0814 560
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 330-2 241-291-478
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej19 5592614 27356
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 1512 037-3 965435
Przepływy pieniężne netto, razem78571712
Dane Bilansowena dzień na dzień na dzień na dzień
30.09.202331.12.2022 r.30.09.2023 r.31.12.2022 r.
Aktywa razem136 071129 05829 35327 518
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania57 23858 97812 34712 576
Zobowiązania długoterminowe15 00329 3503 2366 258
Zobowiązania krótkoterminowe42 23529 6289 1116 317
Kapitał własny 78 83370 08017 00614 943
Kapitał zakładowy 39 51039 5108 5238 424
Liczba akcji (w szt.)19 755 06419 755 06419 755 06419 755 064
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,711,100,160,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,993,550,860,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,250,250,050,05

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu – według średniego kursu NBP obowiązującego na 30 września 2023 roku: 4,6356 EUR/PLN (na 31 grudnia 2022 roku: 4,6899 EUR/PLN).

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca III kwartałów 2023 roku: 4,5773 EUR/PLN (po III kwartałach 2022 r.: 4,6880 EUR/PLN).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wikana S.A. Raport za 3Q2023-sig-sig.pdfRaport za 3Q2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2023-11-29Paweł ChołotaCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej