Reklama
WIG81 786,87-0,19%
WIG202 416,29-0,07%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,50-0,35%
GBP / PLN5,04-0,01%
EUR / USD1,08+0,08%
DAX17 741,67+0,36%
FT-SE7 667,15+0,49%
CAC 407 929,02+0,02%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,16+1,41%
ROPA WTI78,72+0,54%
ZŁOTO2 055,74+0,56%
SREBRO22,75+0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Raen S.A.: raport finansowy (2023-11-29 20:48)

ESPI | 21:48 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
Raen SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Raen S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-071Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowskie Przedmieście13
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.raen.pl
(e-mail)(www)
113-268-28-30141064373
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody łącznie całkowite16 1051 3403 518286
Przychody ze sprzedaży15 8921 3403 472286
Koszty działalności operacyjnej(11 516)(1 463)(2 516)(312)
Amortyzacja(156)0(34)0
Zysk / (strata) ze sprzedaży 4 376(123)956(26)
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej4 396(123)960(26)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem2 995(123)654(26)
Zysk / (strata) netto1 868(123)408(26)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5413 771118804
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 542)(2 905)(774)(620)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 99706550
na 30.09.2023na 31.12.2022na 30.09.2023na 31.12 2022
Aktywa trwałe4 8814911 053105
Aktywa obrotowe8 2411 8481 778394
Pożyczki udzielone długoterminowe0000
Pożyczki udzielone krótkoterminowe0000
Należności długoterminowe0000
Należności krótkoterminowe3 41224173651
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne172144
Kapitał własny6 0411 2401 303264
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 23319826642
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe5 8479001 261192
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)0,170,080,040,02
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,050,090,010,02
Liczba akcji na dzień bilansowy47 075 22215 000 00047 075 22215 000 000
Średnia ważona liczba akcji36 383 48115 000 00036 383 48115 000 000
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży-14-3
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(1 146)(671)(250)(143)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(2 331)(404)(509)(86)
Zysk (strata) netto(2 393)(390)(523)(83)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(947)(143)(207)(31)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(1 550)62(339)13
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 48110054221
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(16)19(3)4
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 41 006 55428 964 24541 006 55428 964 245
Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) (0,0584)(0,0135)(0,0127)(0,0029)
na 30.09.2023na 31.12.2022na 30.09.2023na 31.12.2022
Aktywa trwałe1 613793348169
Aktywa obrotowe18186639185
Aktywa, razem1 7941 659387354
Zobowiązania długoterminowe2231424830
Zobowiązania krótkoterminowe3344187289
Kapitał własny1 2371 099267234
Kapitał podstawowy4 7082 9541 016630
Pasywa, razem1 7941 659387354
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)0,03020,03780,00650,0080

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na Euro według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: odpowiednio na dzień 30.09.2023 r. - kurs 1 euro wynosił 4,6356 zł, a na dzień 31.12.2022 r. - kurs 1 euro wynosił 4,6899 zł.
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie 01-09.2023 r. wynosił 1 euro = 4,5773 zł; kurs średni w okresie 01-09.2022 r. wynosił 1 euro = 4,6880 zł.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raen_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2023.pdfRozszerzony skonsolidowany raport za III kwartały 2023 roku Raen S.A.
Raport_z_przegladu_SSF_3Q2023_RAEN_SA.pdfRaport z przeglądu SSF 3Q2023 Raen S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Adam GuzPrezes ZarząduAdam Guz

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej