Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,04%
USD / PLN3,99+0,11%
CHF / PLN4,50-0,05%
GBP / PLN5,05-0,01%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,35-0,53%
ROPA WTI78,20-0,71%
ZŁOTO2 114,31+0,00%
SREBRO23,79-0,46%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PLAYWAY S.A.: raport finansowy (2023-11-29 17:11)

ESPI | 18:11 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76 paw. 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
contact@playway.comhttps://playway.com/
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów193 364200 06742 24442 676
Zysk (strata) z działalności operacyjnej120 138139 09626 24729 670
EBITDA*121 379140 02626 51829 869
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem119 819151 63326 17732 345
Zysk (strata) netto 108 428139 62423 68829 783
przypadający na jednostkę dominującą90 938111 31719 86723 745
przypadający na udziały niedające kontroli17 48928 3083 8216 038
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej108 572111 75923 72023 839
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej19 457(47 866)4 251(10 210)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(153 026)(155 204)(33 432)(33 107)
Przepływy pieniężne netto – razem(24 997)(91 311)(5 461)(19 478)
Liczba akcji6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)16,43 21,16 3,59 4,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )70,05 76,88 15,11 16,40
Na 30.09.2023 Na 31.12.2022 Na 30.09.2023 Na 31.12.2022
PLN' 000 PLN' 000 EUR' 000 EUR' 000
Aktywa / Pasywa razem521 385558 600112 474119 107
Aktywa trwałe160 039182 71434 52438 959
Aktywa obrotowe361 346375 88577 95080 148
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta385 420420 28783 14489 615
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania59 05154 72912 73911 670
Zobowiązania długoterminowe41 34541 8128 9198 915
Zobowiązania krótkoterminowe17 70512 9183 8192 754
V. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 72569 19217 41714 759
Zysk (strata) z działalności operacyjnej53 63344 35611 7179 462
EBITDA*53 78844 40311 7519 472
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem137 253105 22629 98622 446
Zysk (strata) netto 129 131100 62928 21121 465
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej53 21437 25611 6267 947
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej82 219(3 171)17 962(676)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(128 141)(126 852)(27 995)(27 059)
Przepływy pieniężne netto – razem7 292(92 767)1 593(19 788)
Liczba akcji6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)19,57 15,25 4,27 3,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )24,81 22,61 5,35 4,64
Na 30.09.2023 Na 31.12.2022 Na 30.09.2023 Na 31.12.2022
PLN' 000 PLN' 000 EUR' 000 EUR' 000
Aktywa / Pasywa razem175 609170 27037 88336 306
Aktywa trwałe17 47320 5053 7694 372
Aktywa obrotowe158 137149 76434 11431 933
Kapitał własny 163 762163 55135 32734 873
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 8486 7192 5561 433
Zobowiązania długoterminowe1 8482 296399490
Zobowiązania krótkoterminowe10 0004 4232 157943

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6356 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2023 r.  – 4,5773 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 r.  – 4,6880 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PLAYWAY_SSF 29.11.2023-3sign.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAYWAY S.A. ZA III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej