Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,10%
USD / PLN3,97-0,11%
CHF / PLN4,51-0,06%
GBP / PLN5,04-0,06%
EUR / USD1,09+0,03%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 685,78+0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 904,27-0,42%
S&P 5005 062,91-0,13%
ROPA BRENT83,13+1,70%
ROPA WTI78,37+0,99%
ZŁOTO2 030,95-0,01%
SREBRO22,50-0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: raport finansowy (2023-11-23 07:31)

ESPI | 08:31 23 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-23
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
aleja Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony
30 września 202330 września 202230 września 202330 września 2022
Przychody operacyjne418,1415,591,388,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej53,0133,011,628,4
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej4,675,51,016,1
Zysk (strata) netto(46,1)54,4(10,1)11,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2,2)75,2(0,5)16,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(105,4)(118,3)(23,0)(25,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej107,7(21,7)23,5(4,6)
Przepływy pieniężne netto razem0,1(64,8)0,0(13,8)
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022
IX. Aktywa4 696,84 584,81 013,2977,6
X. Zobowiązania długoterminowe1 460,01 284,9315,0274,0
XI. Zobowiązania krótkoterminowe862,7875,2186,1186,6
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 352,62 407,3507,5513,3
XIII. Kapitał zakładowy51,251,211,010,9
XIV. Liczba akcji (szt.)51 217 31351 217 31351 217 31351 217 313
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)(0,83)0,60(0,19)0,13
XVI. Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)45,9547,0010,3210,02
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy Okres 9 miesięcy
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony
30 września 202330 września 202230 września 202330 września 2022
Przychody operacyjne28,929,96,36,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(26,6)21,4(5,8)4,6
Zysk (strata) brutto(26,6)21,4(5,8)4,6
Zysk (strata) netto(33,3)21,5(7,3)4,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(16,2)(10,9)(3,5)(2,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej17,1(42,1)3,7(9,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0,439,50,18,4
Przepływy pieniężne netto razem1,3(13,5)0,3(2,9)
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022
Aktywa2 862,12 842,1617,4606,0
Zobowiązania długoterminowe643,9426,9138,991,0
Zobowiązania krótkoterminowe83,2242,817,951,8
Kapitał własny2 135,02 172,4460,6463,2
Kapitał zakładowy51,251,211,010,9
Liczba akcji (szt.)51 217 31351 217 31351 217 31351 217 313
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)(0,65)0,09(0,15)0,02
Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję (PLN / EUR)41,6942,439,379,05

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 30 września 2023 roku i okres 9 miesięcy 30 września 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2023 roku: 4,6356 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku: 4,6899 PLN/EUR;

- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku: 4,5773 PLN/EUR oraz według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku: 4,6880 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PHN - Skonsolidowany raport kwartalny 3Q2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-23Marcin MazurekPrezes Zarządu
2023-11-23Szczepan BarszczewskiWiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
2023-11-23Krzysztof ZalewskiCzłonek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2023-11-23Adam LesińskiCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2023-11-23Piotr PrzednowekCzłonek Zarządu ds. Rozwoju

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej