Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN3,98-0,06%
CHF / PLN4,50-0,21%
GBP / PLN5,05+0,21%
EUR / USD1,09+0,15%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 992,96-0,24%
S&P 5005 131,04-0,12%
ROPA BRENT82,79-0,73%
ROPA WTI78,76-0,32%
ZŁOTO2 114,29+1,52%
SREBRO23,90+3,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MOVIE GAMES S.A.: raport finansowy (2023-11-28 18:51)

ESPI | 19:51 28 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2023-11-28
MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOVIE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-727Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wernyhory29A
(ulica)(numer)
728 955 014
(telefon)(fax)
kontakt@moviegames.pl
(e-mail)(www)
5272723755360126430
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
31384966686 1059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(6904)(2290) (1508) (489)
EBITDA*
(5339) (1228)(1166) (262)
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem
(4006)5758(875) 1228
Zysk (strata) netto
(4403) 3271 (962) 698
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2788(208)609 (44)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3319)(5252) (725)(1120)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(202) (2120) (44)(452)
Przepływy pieniężne netto – razem (733)(7581)(160)(1617)
Aktywa / Pasywa razem460404383599329347
Aktywa trwałe355383129576666673
Aktywa obrotowe105021254022652674
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 321493169969356759
Kapitał mniejszości
39584051854864
Zobowiązania razem 9932808521431724
Zobowiązania długoterminowe5538515111951098
Zobowiązania krótkoterminowe 43942934948626

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6356 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,6880 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Movie Games_SSF 30.09.2023.pdfRaport kwartalny grupy kapitalowej Movie Games SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-28Mateusz Wcześniak
Prezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej