Reklama
WIG81 780,51+1,18%
WIG202 423,18+1,48%
EUR / PLN4,32+0,01%
USD / PLN3,99-0,03%
CHF / PLN4,53+0,03%
GBP / PLN5,04+0,04%
EUR / USD1,08+0,04%
DAX17 068,43-0,14%
FT-SE7 719,21-0,12%
CAC 407 795,22+0,34%
DJI38 563,80-0,17%
S&P 5004 975,51-0,60%
ROPA BRENT82,62+0,02%
ROPA WTI77,23+0,00%
ZŁOTO2 027,37+0,15%
SREBRO23,08+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Big Cheese Studio S.A. (2022-01-24 23:25)

ESPI | 00:25 25 styczeń 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-01-24
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Big Cheese Studio S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), niniejszym przekazuje, że w dniu 24.01.2022 roku po godzinach pracy Spółki do Spółki wpłynęło od PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz” lub „PlayWay S.A.”) zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), na podstawie którego Akcjonariusz poinformował o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 16,35%, tj. z 69,63% (w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku) do 53,27%.

Akcjonariusz w zawiadomieniu wyjaśnił, że zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z:
1) przeprowadzeniem publicznej sprzedaży akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki na podstawie Prospektu Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12.10.2021 r. („Prospekt”), w następstwie której PlayWay S.A. w dniu 15.11.2021 r. dokonał przydziału 582 264 szt. akcji serii A, objętych ww. ofertą publiczną („Oferta”);
2) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 413.500,00 zł poprzez emisję 135.000 szt. akcji serii B w drodze subskrypcji publicznej, które zostało zarejestrowane w dniu 23.12.2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 02.01.2022 r.;
3) wprowadzeniem w dniu 21.01.2022 r. do obrotu giełdowego na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, na mocy uchwały nr 48/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18.01.2022 r.

Akcjonariusz poinformował, że przed ww. zmianami posiadał 2.785.000 akcji Spółki, co stanowiło 69,63% w kapitale zakładowym Spółki i był uprawniony do 2.785.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 69,63% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku Oferty oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:
1) udział procentowy PlayWay S.A. w kapitale zakładowym Spółki uległ zmniejszeniu i aktualnie wynosi 53,27%; oraz
2) ogólna liczba głosów PlayWay S.A. na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległa zmniejszeniu i wynosi 53,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz wskazał, że ww. zmiany w stanie posiadania przez PlayWay S.A. akcji w kapitale zakładowym Spółki były objęte Prospektem Spółki, sporządzonym w związku z:
1) publiczną sprzedażą nie więcej niż 870.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;
2) publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja; oraz
3) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW,
jak również były na bieżąco komunikowane w związku z dokonaniem przydziału akcji objętych Prospektem i rejestracją zmian w Spółce z tym związanych.

Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż:
 podmioty zależne od Akcjonariusza nie posiadają akcji Spółki;
 Akcjonariusz nie zawarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu;
 Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, wobec czego art. 69 ust. 4 pkt 7-9 tej ustawy nie mają zastosowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-562Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łąkowa7A b.D/206
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-24Łukasz DębskiPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej