Reklama
WIG81 780,51+1,18%
WIG202 423,18+1,48%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN3,99-0,01%
CHF / PLN4,53+0,04%
GBP / PLN5,04+0,00%
EUR / USD1,08+0,00%
DAX17 068,43-0,14%
FT-SE7 719,21-0,12%
CAC 407 795,22+0,34%
DJI38 563,80-0,17%
S&P 5004 975,51-0,60%
ROPA BRENT82,55-0,06%
ROPA WTI77,23-1,37%
ZŁOTO2 023,93-0,02%
SREBRO23,00-0,35%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku i zmiana porządku obrad (2022-06-10 00:16)

ESPI | 02:16 10 czerwiec 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia:2022-06-10
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku i zmiana porządku obrad

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 roku otrzymał od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści:

„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 16, podczas gdy dotychczasowe punkty 16 i 17 otrzymały numery odpowiednio 17 i 18.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu.
15. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza oraz zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
BCS formularz dla pełnomocnika ZWZ.pdf
BCS ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - aktualizacja.pdf
BCS ZWZ projekty uchwał.pdf
BCS ZWZ uchwała akcjonariusza - program motywacyjny.pdf
PLW wniosek o rozszerzenie porządku ZWZ BCS.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-525Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska143
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-10Łukasz DębskiPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej