Reklama
WIG81 780,51+1,18%
WIG202 423,18+1,48%
EUR / PLN4,32+0,04%
USD / PLN3,99+0,07%
CHF / PLN4,53+0,06%
GBP / PLN5,04+0,04%
EUR / USD1,08-0,03%
DAX17 068,43-0,14%
FT-SE7 719,21-0,12%
CAC 407 795,22+0,34%
DJI38 563,80-0,17%
S&P 5004 975,51-0,60%
ROPA BRENT82,53-0,08%
ROPA WTI77,19-0,05%
ZŁOTO2 025,56+0,06%
SREBRO23,03-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BIG CHEESE STUDIO S.A.: raport finansowy (2023-05-30 19:32)

ESPI | 21:32 30 maj 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2023
(kwartał) (rok)
dla
(rodzaj emitenta)
za kwartał roku obrotowego obejmujący okresod do
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania:
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-525Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska143
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług3 2105 6176831 209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 1174 6954501 010
EBITDA*2 2134 7804711 029
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem1 9734 8644201 047
Zysk (strata) netto1 8774 617399994
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 2043 675894791
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(91)(5)(19)(1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(107)(95)(23)(20)
Przepływy pieniężne netto – razem4 0063 575852769
Liczba akcji na 31.03.4 135 0004 135 0004 135 0004 135 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za I kwartał0,451,120,100,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 31.03.7,616,031,621,30
Aktywa / Pasywa razem33 72532 2077 2136 867
Aktywa trwałe1 3211 315283280
Aktywa obrotowe32 40430 8926 9316 587
Kapitał własny31 44829 5706 7266 305
Zobowiązania razem2 2782 637487562
Zobowiązania długoterminowe8731 017187217
Zobowiązania krótkoterminowe1 4041 620300345

Powyższe dane finansowe za okres pierwszych 3 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 31 marca 2023 r. – 4,6755 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,

pozycje skróconego śródrocznego rachunku zysków i strat oraz skróconego śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych

przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. – 4,7005 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. – 4,6472 PLN/EUR.

EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1Q23-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-30Łukasz DębskiPrezes ZarząduŁukasz Dębski

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej