Reklama
WIG0,00+0,00%
WIG200,00+0,00%
EUR / PLN4,32-0,01%
USD / PLN3,99+0,10%
CHF / PLN4,50-0,03%
GBP / PLN5,05-0,05%
EUR / USD1,08-0,13%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,48-0,37%
ROPA WTI78,34-0,53%
ZŁOTO2 115,43+0,05%
SREBRO23,88-0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

TERMO-REX S.A. komunikaty espi ebi

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-26
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-600Jaworzno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego2i
(ulica)(numer)
+48 (32) 614 00 56+48 (32) 615 03 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6322006690242619597
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Aktywa trwałe238182289751515377
Aktywa niematerialne343377
Aktywa z ty. prawa do użytkowania13651760296413
Rzeczowe aktywa trwałe130571482928293482
Nieruchomości inwestycyjne7926488317181147
Inwestycje pozostałe12091145262268
Aktywa z tyt. odroczonego podatko dochodowego2122184651
Inne aktywa152937
Aktywa obrotowe254121729655074061
Zapasy674312291461289
Należności handlowe102801076822282529
Należności z tyt. umów o roboty budowlane010220240
Nalezności pozostałe23921616518379
Aktywa finansowe17450438118
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty581221571259506
Aktywa razem4923040193106689438
Kapitał własny282092580461136059
Kapitał podstawowy113501135024592665
Inne składniki kapitału własnego9824571721291343
Zyski zatrzymane352949137651154
Zobowiązania długoterminowe498528681080673
Zobowiązania krótkoterminowe160361152134752705
Pasywa razem4923040193106689438
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży54323640091214214879
Koszt sprzedanych produktów4428553607989812461
Koszty sprzedaży28491880637437
Koszty zarządu4781499910691162
Pozostałe przychody operacyjne134841630197
Pozostałe koszty operacyjne3802228552
Zysk z działalności nwestycyjnej6732750150639
Przychody finansowe4912
Koszty finansowe1412273253
Zysk przed opodatkowaniem391262498741452
Podatek dochodowy8881410198328
Zysk netto302448296761124
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej163348083651117
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(1536)(489)(343)(113)
Przepływy pieniężne z działalności finanswej3558(2239)795(521)
Przeoływy pieniężne netto36552080817483
Sroski pieniężne na koniec okresu581221571299501
EBIT402464238991493
EBITDA5125745011451732
Liczba akcji (szt)113500000113500000113500000113500000
Wartość księgowa na jedną akcję0,250,220,050,04
Zadeklarowana dywidenda0000

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-REX za 2020r..pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2020r.pdf
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf
20 Spr BR skons TR-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Jacek JussakPrezes Zarządu
2021-04-26Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu
2021-04-26Jarosław ŻemłaWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu

Czytaj więcej