Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PROTEKTOR komunikaty espi ebi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 17 marca 2021 roku powziął informację o podpisaniu w tym dniu umowy przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi Spółka oraz Trawena sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Kazimierza Wielkiego 16, 05-120 Legionowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000527334, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5361917739, REGON: 147472110, na dostawę męskich butów zimowych Agencji Zasobów Obronnych przy Ministrze Obrony Narodowej Republiki Litewskiej. O wyborze oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku.

Wartość umowy wynosi 292.455,18 EUR netto za zamówienie podstawowe. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 380.211,69 EUR netto. Realizacja zamówienia powinna nastąpić w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonanie Umowy zostanie zabezpieczone gwarancją bankową na kwotę odpowiadającą 7% maksymalnej wartości Umowy.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupującemu przysługują następujące kary umowne:

a) kara umowna w wysokości 0,1% wartości niedostarczonych w terminie towarów netto za każdy dzień opóźnienia;

b) kara umowna w wysokości 0,1% wartości netto towarów, które nie zostały wymienione na wolne od wad w terminie przewidzianym Umową za każdy dzień opóźnienia;

c) kara umowna w wysokości 0,1% wartości netto towarów, których wady nie zostały usunięte w terminie przewidzianym Umową za każdy dzień opóźnienia;

d)kara umowna w wysokości 26.614,82 EUR, jednak nie wyższa niż wartość pozostałych do wykonania a niewykonanych zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn określonych szczegółowo w Umowie.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2021-03-17Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu
Czytaj więcej