Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN3,98-0,05%
CHF / PLN4,50-0,21%
GBP / PLN5,05+0,24%
EUR / USD1,09+0,15%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 990,03-0,25%
S&P 5005 131,04-0,12%
ROPA BRENT82,85-0,66%
ROPA WTI78,78-0,29%
ZŁOTO2 114,29+1,52%
SREBRO23,90+3,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

produkcja obuwia (pob)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dla emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2021-11-29
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORprodukcja obuwia (pob)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży73 531 65 179 16 131 14 673
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży28 946 24 027 6 350 5 409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 305 1 868 944 421
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 582 1 240 786 279
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej1 280 (552)281 (124)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego440 (635)97 (143)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(977)3 592 (214)809
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(1 822)3 557 (400)801
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej374 (6 064)82 (1 365)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(2 425)1 085 (532)244
Średni kurs PLN / EUR4,55854,4420
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem107 292 99 014 23 159 21 456
Aktywa trwałe41 948 40 977 9 054 8 879
Aktywa obrotowe65 344 58 037 14 104 12 576
Zobowiązania razem54 404 47 449 11 743 10 282
Zobowiązania długoterminowe12 529 15 035 2 704 3 258
Zobowiązania krótkoterminowe41 875 32 414 9 039 7 024
Kapitał własny52 888 51 565 11 416 11 174
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego50 521 49 984 10 905 10 831
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 066 2 074
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,02 (0,03)0,01 (0,01)
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,02 (0,03)0,01 (0,01)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,63294,6148

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 3Q 2021.pdfRozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-29Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2021-11-29Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu
2021-11-29Kamil GajdzińskiCzłonek Zarządu

Czytaj więcej