Reklama
WIG83 116,29-0,18%
WIG202 464,05-0,52%
EUR / PLN4,31-0,07%
USD / PLN3,97-0,04%
CHF / PLN4,51-0,02%
GBP / PLN5,04-0,05%
EUR / USD1,09+0,00%
DAX17 423,23+0,02%
FT-SE7 684,30-0,29%
CAC 407 929,82-0,46%
DJI39 069,23-0,16%
S&P 5005 069,53-0,38%
ROPA BRENT81,85+0,13%
ROPA WTI77,77+0,22%
ZŁOTO2 034,78+0,18%
SREBRO22,60+0,31%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A. espi 2021-06-03 08:26

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-06-03
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, (03-994), Wał Miedzeszyński 608, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
d) podziału zysku;
e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
g) zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.;
h) zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 14 czerwca 2021 roku (Dzień Rejestracji).
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 14 czerwca 2021 roku, oraz zwróciły się w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa, na 3 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mdienergia.pl.
4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MDI Energia S.A., będzie zamieszczona od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mdienergia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki winna być kierowana na adres e-mail: biuro@mdienergia.pl.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi MDI Energia S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@mdienergia.pl. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie.
Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@mdienergia.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do Spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mdienergia.pl.
Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
c) imię i nazwisko pełnomocnika,
d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika
e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
f) datę udzielenia pełnomocnictwa,
g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.mdienergia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd MDI Energia S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 ww. ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Zawiadomienie winno być złożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa głosu.
W przypadku opisanym powyżej pełnomocnik najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przedłożenia Spółce dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiązku jeszcze nie upłynął. Brak przedłożenia dokumentacji skutkować będzie pozbawieniem pełnomocnika prawa do wykonywania prawa głosu.

Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

MDI Energia S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

MDI Energia S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. jest dzień 14 czerwca 2020 roku („Dzień Rejestracji”).
Załączniki
PlikOpis
MDI Energia - Projekty uchwał WZA 30.06.2021.pdfProjekty uchwał na ZWZ MDI Energia SA w dniu 30.06.2021 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej MDI Energia za 2020 rok.pdfMDI Energia Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok
MDI Energia Jednostkowe SF MSSF 31 12 2020-sig.pdfMDI Energia Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie zarządu z działalności MDI Energia SA za 2020-sig.pdfMDI Energia Sprawozdanie Zarządu z Działalności za 2020 rok
MDI_Energia_Sprawozdanie_z_badania_2020.pdfSprawozdanie z badania Sprawozdania Finansowego MDI Energia za 2020 rok
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-03Grzegorz Sochacki
Prezez Zarządu
2021-06-03Piotr Gajek
Wiceprezes Zarządu
2021-06-03Przemysław Skwarek
Członek Zarządu
Czytaj więcej