Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2023-02-09 14:06

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
MAKOLAB S.A.
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 08.02.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 01.03.2023 r. Pana Marka Wodzisławskiego na Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.

Z uwagi na rezygnację Pana Mirosława Sopka z pełnienia funkcji członka Zarządu MakoLab S.A. z dniem 28.02.2023 r. skład liczebny Zarządu Spółki nie ulegnie zmianie na skutek w/w decyzji Rady Nadzorczej.

Od 2020 r. Pan Marek Wodzisławski jest członkiem Zarządu MakoLab Deutschland GmBH z siedzibą w Monachium-Unterfohring (Niemcy), spółki zależnej w 100% kontrolowanej przez MakoLab S.A. Będzie on pełnił tę funkcję nadal.

Poniżej znajduje się życiorys zawodowy Pana Marka Wodzisławskiego.

Życiorys zawodowy Pana Marka Wodzisławskiego

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

• Marek Wodzisławski
• Wiceprezes Zarządu MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką)
• nie pełni innych funkcji w Spółce
• termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2026.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Marek Wodzisławski urodził się w 1976 roku. W 2001 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka z tytułem magistra inżyniera.
W 2002 roku podjął pracę w Ericpol Telecom Sp. z o.o., gdzie rozpoczął ścieżkę zawodową jako programista i tester nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych między innymi w Polsce, Hiszpanii i Holandii. W latach 2006-2008, jako Strategic Product Manager, był odpowiedzialny za produkty z obszaru Next Generation Networks i współpracował z klientami w Europie, Ameryce Płd. i Azji. W 2008 roku stał się odpowiedzialny za rozwój biznesu we wkraczającym w rozwiązania „connectivity” rynku motoryzacyjnym korzystającym z synergii z rynkiem telekomunikacyjnym. Współpracował z klientami w Niemczech, Włoszech, Szwecji i USA. Aktywnie działał w pionierskim stowarzyszeniu GENIVI, mającym na celu wprowadzenie otwartej platformy „infotainment” na rynek motoryzacyjny.
W marcu 2017 roku dołączył do MakoLab S.A. jako szef nowotworzonego obszaru biznesowego „pojazdów połączonych” („connected car”), którym zarządzał do momentu powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Od 2020 roku jest jednym z Dyrektorów Zarządzających w MakoLab Deutschland GmbH z siedzibą w Monachium, spółki córki MakoLab S.A., która koncentruje się na rynku DACH.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.

Pan Marek Wodzisławski pełni funkcję Członka Zarządu MakoLab Deutschland GmBH z siedzibą w Monachium-Unterfohring (Niemcy), spółki zależnej w 100% kontrolowanej przez MakoLab S.A.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sadowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Marek Wodzisławski nie został skazany za w/w przestępstwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.

7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marek Wodzisławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marek Wodzisławski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Powyższa informacja została opublikowana na podstawie przyjętego przez MakoLab S.A. Indywidualnego Standardu Raportowania, zgodnie z którym powołanie osoby w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki może stanowić informację poufną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-09Wojciech ZIeliński
Mirosław Sopek
Piotr Adamkiewicz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Zieliński
Mirosław Sopek
Piotr Adamkiewicz
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z firma espi 2023-02-09 14:06

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: