Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi XTPL S.A. 2021-06-07 21:47

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku (“ZWZ”).

Ze względu na omyłkę w Ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, w Projektach uchwał ZWZ Spółki oraz w Formularzu głosowania, w porządku obrad umieszczono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Wskazany punkt zostaje wykreślony
z planowanego porządku obrad ZWZ.

Uwzględniając powyższą zmianę, zmieniony porządek obrad ZWZ Spółki przedstawia się następująco:

• Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A.
i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020.
• Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
• Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020.
• Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
• Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
• Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2020 roku.
• Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
• Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowane dokumenty: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, Projekty uchwał, Formularz głosowania przez pełnomocnika. Treść pozostałych dokumentów nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
0_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf
01_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf
06_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf
00_Notice_of_the_Annual_General_Meeting.pdf
01_Draft_resolutions_with_a_rationale.pdf
06_Form_of_proxy.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of XTPL S.A. with its registered office in Wrocław (“Company”) hereby corrects Current Report no. 9/2021 of 2 June 2021 on calling the Company’s Annual General Meeting on 30 June 2021 (“AGM”).

Due to a mistake in the AGM Notice, in the Draft AGM resolutions, and in the voting form, the agenda includes an item on adopting a resolution appointing members of the Supervisory Board for a new term of office. The said item is removed from the planned AGM agenda.

Taking into account the above change, the amended agenda for the Company’s AGM is as follows:

• Opening the General Meeting.

• Electing the Chairman of the General Meeting.

• Preparing an attendance list, confirming that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.

• Adopting the agenda.

• Considering the Management Board’s report on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year of 2020.

• Considering the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2020.

• Considering the consolidated financial statements of XTPL Group for

the financial year of 2020.

• Considering the Management Board’s proposal on the covering of the loss for the financial year of 2020.

• Considering the report on the activities of the Supervisory Board of XTPL S.A. for the financial year of 2020 and the result of the Supervisory Board’s assessment of the financial statements and the Management Board’s report on the activities for the financial year of 2020.

• Adopting a resolution on approval of the Management Board’s report on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year of 2020.

• Adopting a resolution on approval of the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2020.

• Adopting a resolution on approval of the consolidated financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2020.

• Adopting a resolution on covering of the loss of XTPL S.A. for the financial year of 2020.

• Adopting resolutions on grating discharge to the Management Board members of XTPL S.A. for performance of their duties in 2020.

• Adopting resolutions on grating discharge to the Supervisory Board members of XTPL S.A. for performance of their duties in 2020.

• Discussion on the Remuneration Report.

• Closing the General Meeting.

The Company’s Management Board encloses the updated documents: notice of the AGM, draft resolutions, and the proxy voting form. The content of the other documents remains unchanged.

Legal basis: § 15(2) – the Finance Minister’s Regulation of 29 March 2018 on current and periodic reports released by the issuers of securities and the conditions for equivalent treatment of the information required by the laws of non-member states.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-07
Jacek Olszański
Członek Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi XTPL S.A. 2021-06-07 21:47

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: