Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN3,98-0,05%
CHF / PLN4,50-0,20%
GBP / PLN5,05+0,23%
EUR / USD1,09+0,15%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 992,96-0,24%
S&P 5005 133,91-0,06%
ROPA BRENT82,79-0,73%
ROPA WTI78,73-0,35%
ZŁOTO2 117,26+1,66%
SREBRO23,93+3,46%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi raporty STARHEDGE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Starhedge S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok 2020 i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
Pierwotnie daty publikacji wskazanych raportów były ustalone :
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 roku, na dzień 16 kwietnia 2021 roku,
Raport roczny za 2020 rok i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Change in the date of publication of the annual report and the consolidated annual report for 2020
The Management Board of Starhedge S.A. ("Company") announces to the public the change of the date of publication of the annual report for 2020 and the consolidated annual report for 2020, which the Company informed about in the current report No. 1/2021 of January 28, 2021.
The annual report for 2020 and the consolidated annual report for 2020 will be published on April 27, 2021.
Legal basis:
Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, in connection with § 80 sec. 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-820Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łączyny5
(ulica)(numer)
22 428 42 4822 431 08 01
(telefon)(fax)
biuro@starhedge.plwww.starhedge.pl
(e-mail)(www)
9260001337970517930
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14Tomasz BujakPrezes ZarząduTomasz Bujak
Czytaj więcej