Reklama
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi raporty BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Emisja obligacji FPC0328, FPC0733 oraz FPC1140
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca 2021 roku, na podstawie:

- Listu Emisyjnego nr 1/2021 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 1 marca 2021 roku, nastąpiła emisja 5.684.935 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 12 marca 2028 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 5.684.935.000 PLN (słownie: pięć miliardów sześćset osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Cena minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 995,10 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 136,4 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 12.03.2028 r. wynoszą 155,5 mld PLN.

- Listu Emisyjnego nr 4/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 16 lipca 2020 roku, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 17 listopada 2020 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 1 marca 2021 roku, nastąpiła emisja 325.365 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2033 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 325.365.000 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Cena minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 984,20 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 136,4 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 21.07.2033 r. wynoszą 164,5 mld PLN.

- Listu Emisyjnego nr 5/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 19 listopada 2020 roku, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 1 marca 2021 roku, nastąpiła emisja 209.300 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 27 listopada 2040 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 209.300.000 PLN (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych).
Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Cena minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 980,50 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 136,4 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 27.11.2040 r. wynoszą 176,7 mld PLN.

Wyemitowane obligacje FPC0328, FPC0733 oraz FPC1140 objęte są następujacą oceną ratingową agencji Fitch:
- Long-term local currency rating: 'A-',
- National Long-term rating: 'AAA(pol)'.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
2021-03-12
Current report No. 5/2021
Subject: Issue of FPC0328, FPC0733 and FPC1140 bonds

Bank Gospodarstwa Krajowego hereby informs that today, i. e. on 12 March 2021, on the basis of

- the Letter of Issue No. 1/2021 dated 1 March 2021, there was an issuance of BGK bonds on behalf of the Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 with the aggregate principal amount of PLN 5 684 935 000 (in words: five billion six hundred eighty four million nine hundred thirty five thousand zlotys), guaranteed by the State Treasury of the Republic of Poland and maturing on 12 March 2028.

Bonds are bearer, fixed rate securities with book-entry form, registered at Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Minimal issue price, set at the sale auction, was PLN 995.10. Redemption will be at par value plus interest due for the last interest period. The payments will be made through Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. The Guarantee of the State Treasury of the Republic of Poland covers payments of the principal amount and interest. The value of liabilities of Bank Gospodarstwa Krajowego as of 31 December 2020 amounted to PLN 136.4 bn. The outlook of the liabilities until the complete redemption of the bonds on 12 March 2028 provides for PLN 155.5 bn.

- the Letter of Issue No. 4/2020 dated 16 July 2020, amended by the annex No. 1 dated 17 November 2020 and annex No. 2 dated 1 March 2021, there was an issuance of BGK bonds on behalf of the Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 with the aggregate prinipal amount of PLN 325 365 000 (in words: three hundred twenty five million three hundred sixty five thousand zlotys), guaranteed by the State Treasury of the Republic of Poland and maturing on 21 July 2033.

Bonds are bearer, fixed rate securities with book-entry form, registered at Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Minimal issue price, set at the sale auction, was PLN 984.20. Redemption will be at par value plus interest due for the last interest period. The payments will be made through Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. The Guarantee of the State Treasury of the Republic of Poland covers payments of the principal amount and interest. The value of liabilities of Bank Gospodarstwa Krajowego as of 31 December 2020 amounted to PLN 136.4 bn. The outlook of the liabilities until the complete redemption of the bonds on 21 July 2033 provides for PLN 164.5 bn.

- the Letter of Issue No. 5/2020 dated 19 November 2020, amended by the annex No. 1 dated 1 March 2021, there was an issuance of BGK bonds on behalf of the Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 with the aggregate principal amount of PLN 209 300 000 (in words: two hundred nine million three hundred thousand zlotys), guaranteed by the State Treasury of the Republic of Poland and maturing on 27 November 2040.

Bonds are bearer, fixed rate securities with book-entry form, registered at Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Minimal issue price, set at the sale auction, was PLN 980.50. Redemption will be at par value plus interest due for the last interest period. The payments will be made through Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. The Guarantee of the State Treasury of the Republic of Poland covers payments of the principal amount and interest. The value of liabilities of Bank Gospodarstwa Krajowego as of 31 December 2020 amounted to PLN 136.4 bn. The outlook of the liabilities until the complete redemption of the bonds on 27 November 2040 provides for PLN 176.7 bn.

Fitch assigned to the FPC0328, FPC0733 and FPC1140 bonds following ratings:
- Long-term local currency rating: 'A-',
- National long term rating: 'AAA(pol)'.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie7
(ulica)(numer)
022/ 475 60 12022/ 475 92 16
(telefon)(fax)
SekretariatDIFO@bgk.plbgk.pl
(e-mail)(www)
525 00 12 372000017319
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Robert ZimaDyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania
2021-03-12Jacek KubikDyrektor Departamentu Skarbu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi raporty BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: