Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32-0,03%
USD / PLN3,98-0,08%
CHF / PLN4,51-0,01%
GBP / PLN5,04+0,00%
EUR / USD1,08+0,05%
ROPA BRENT83,69+0,35%
ROPA WTI79,98+1,23%
ZŁOTO2 081,11-0,08%
SREBRO23,08-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi Molecure S.A. 2023-09-29 00:05

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2023 obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF/MSSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-29
Molecure Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Molecure S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-089Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury101
(ulica)(numer)
+48 22 552 67 24
(telefon)(fax)
contact@molecure.comwww.molecure.com
(e-mail)(www)
7282789248101380757
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Razem przychody z działalności operacyjnej 1 004 1 252 218 270
Razem koszty z działalności operacyjnej 10 879 8 663 2 358 1 866
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (9 876) (7 411) (2 141) (1 596)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 360) (7 060) (1 596) (1 521)
Suma całkowitych dochodów (7 364) (7 051) (1 596) (1 519)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 294) (9 193) (281) (1 980)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 517) (13 606) (3 364) (2 931)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 800 3 543 173 763
Liczba akcji w szt. 14 060 000 14 030 000 14 060 000 14 030 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł (0,52) (0,50) (0,11) (0,11)
Stan na30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022
Aktywa razem 127 292 138 061 28 603 29 438
Zobowiązania razem 8 208 11 613 1 844 2 476
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 519 6 980 1 015 1 488
Zobowiązania długoterminowe razem 3 690 4 634 829 988
Kapitał własny 119 084 126 448 26 759 26 962
Kapitał zapasowy 101 639 101 198 22 839 21 578
Liczba akcji w szt. 14 060 000 14 030 000 14 060 000 14 030 000
Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł 8,47 9,01 1,90 1,92

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:

Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - na dzień 30.06.2023 r.: 4,4503
 - na dzień 31.12.2022 r.: 4,6899
Dla wartości  sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca I półrocza:
- 2023 r.: 4,6130
- 2022 r.: 4,6427
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF_MOC_30.06.2023.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Molecure na dzień 30-06-2023
JSF_MOC_30.06.2023.pdfJednostkowoe sprawozdanie finansowe Spółki Molecure S.A. na dzień 30-06-2023
Sprawozdanie_Zarządu_MOC_30.06.2023.pdfSprawozdanie Zarządu Molecure S.A. z działalności za pierwsze półrocze 2023
Molecure_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego SSF_MSSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
Molecure_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego JSF_MSSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-28Marcin SzumowskiPrezes ZarząduMarcin Szumowski
2023-09-28Zbigniew ZasłonaCzłonek ZarząduZbigniew Zasłona
2023-09-28Agnieszka Rajczuk-SzczepańskaCzłonek ZarząduAgnieszka Rajczuk-Szczepańska
2023-09-28Samson FungCzłonek ZarząduSamson Fung
2023-09-28Sławomir BroniarekCzłonek ZarząduSławomir Broniarek

Czytaj więcej

Artykuły związane z espi Molecure S.A. 2023-09-29 00:05