Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi KCI 2022-04-29 20:19

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-04-29
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody i zyski26 591 10 096 5 809 2 257
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 983 7 009 4 584 1 567
Zysk (strata) netto 17 628 4 691 3 851 1 048
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 878 -1 914 -2 158 -428
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej45 059 3 269 9 844 731
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 492 -1 355 -1 637 -303
Przepływy pieniężne netto, razem27 689 0 6 049 0
Aktywa razem366 401 445 029 79 663 96 435
Zobowiązania razem22 844 27 939 4 967 6 054
Kapitał własny (aktywa netto) 343 557 417 090 74 696 90 381 1
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 525 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w. szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,01 6,08 1,09 1,32
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,01 6,08 1,09 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,26 0,07 0,06 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,26 0,07 0,06 0,02

Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursó NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
12 miesięcy 2021 r. - 4,5775 zł
12 miesięcy 2020 r. - 4,4742 zł
Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzien:
31.12.2021 - 4,5994 zł
31.12.2020 r. - 4,6148 zł

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
KCI_INFZ_Audyt_2021-12-31_pl.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU KCI S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ KCI S.A. W ZAKRESIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
KCI_INFZ_Audyt_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do INFORMACJi ZARZĄDU KCI S.A. SPORZĄDZONej NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ KCI S.A. W ZAKRESIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
KCI_list_akcjon_2021-12-31_pl.xhtmlLIST DO AKCJONARIUSZY
KCI_list_akcjon_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do LISTU DO AKCJONARIUSZY
KCI_OCRN_2021-12-31_pl.xhtmlOCENA RADY NADZORCZEJ KCI S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM
KCI_OLad_2021-12-31_pl.xhtmlOŚWIADCZENIEDOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w 2021 r.
KCI_OLad_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w 2021 r.
KCI_OSZarz_2021-12-31_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU KCI S.A.
KCI_OSZarz_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do OŚWIADCZENIA ZARZĄDU KCI S.A.
KCI_2021-12-31_pl.xhtmlKCI S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
KCI_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do KCI S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
KCI_SDZ_2021-12-31_pl.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KCI S.A. W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
KCI_SDZ_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KCI S.A. W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
KCI_SBR_2021.12.31.xhtmlOPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
KCI_SBR_2021.12.31.xhtml.xadespodpis do OPINII BIEGLEGO REWIDENTA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-29Piotr ŁysekPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-29Monika NoweckaWiceprezes Zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi KCI 2022-04-29 20:19

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: