Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi giełda ZPC OTMUCHÓW S.A.

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".
w walucie
data przekazania: 2021-04-02
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77) 431 72 00(77) 431 50 85
(telefon)(fax)
sekretariat@zpcotmuchow.plwww.grupaotmuchow.pl
(e-mail)(www)
7530012546531258977
(NIP)(REGON)
Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów196 234144 73843 85933 646
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 392-10 548311-2 452
Zysk (strata) brutto327-12 39573-2 881
Zysk (strata) netto633-10 637141-2 473
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 34312 295-1 8652 858
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej96-4 27421-994
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 313-5 1081 411-1 187
Przepływy pieniężne netto, razem-1 9342 913-432677
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)177 118156 33738 38033 877
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)77 02956 70116 69212 287
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 50012 7552 7092 764
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)64 52943 94613 9839 523
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)100 08999 63621 68921 591
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0995 0991 1051 105
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 496 50025 496 50025 496 50025 496 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,02-0,420,01-0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,02-0,420,01-0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,933,910,850,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,933,910,850,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2020r. na walutę EUR
przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2020r., tj. 4,6148.
Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2019 r. na walutę EUR
przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień 31.12.2019r., tj.
4,2585. Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przyjęto kurs średni obowiązujący na ostatni dzień każdego z
12 miesięcy okresów obrachunkowych _12 miesięcy 2020r.: kurs 4,4742; 12
miesięcy 2019r.: kurs 4,3018_

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Otmuchow 2020.pdfList Prezesa
ZPC_Raport jednostkowy_Oświadczenie RN dot. KA_par. 70_publikowane.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ - SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
ZPC_Raport jednostkowy_Ocena RN dot. SF_par. 70_publikowane.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ - SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
Sprawozdanie z badania_JSF_ZPC_31.12.2020 (002).docx-sig.pdfOPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPC OTMUCHÓW S.A.
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK OTMUCHÓW
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2020rok.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE ZPC OTMUCHÓW 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Marek PiątkowskiPrezes ZarząduMarek Piatkowski
2021-04-02Adam FrajtakCzłonek ZarząduAdam Frajtak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Monika ButzGłówny KsięgowyMonika Butz

Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi giełda ZPC OTMUCHÓW S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: