Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,17%
CHF / PLN4,52-0,21%
GBP / PLN5,04-0,29%
EUR / USD1,08-0,04%
ROPA BRENT81,24-0,59%
ROPA WTI76,10-0,61%
ZŁOTO2 032,71-0,13%
SREBRO22,83-0,52%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi CELON PHARMA S.A. 2023-09-22 14:02

TRUEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2023
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2023 obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-22
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
info@celonpharma.com
(e-mail)(www)
118-16-42-061015181033
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Przychody112 843 94 762 24 462 20 411
w tym:
Segment leków generycznych 82 529 79 115 17 890 17 041
Segment innowacyjny30 314 15 647 6 571 3 370
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT)(8 197) (19 482) (1 777) (4 196)
Zysk/strata z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA)16 282 3 686 3 530 794
w tym:
Segment leków generycznych 31 405 36 128 6 808 7 782
Segment innowacyjny(15 123) (32 442) (3 278) (6 988)
Zysk/(strata) brutto(4 488) (20 203) (973) (4 352)
Zysk/(strata) netto(6 339) (15 624) (1 374) (3 365)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(23 833) (12 620) (5 166) (2 718)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(19 313) (16 260) (4 187) (3 502)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(14 695) (5 749) (3 186) (1 238)
Przepływy pieniężne netto razem(57 841) (34 629) (12 539) (7 459)
Liczba akcji51 056 500 51 030 000 51 056 500 51 030 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję-0,12-0,31-0,03-0,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję-0,12-0,31-0,03-0,07
Aktywa razem591 231642 763132 852137 053
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 749163 11728 03234 780
Zobowiązania długoterminowe43 90646 6779 8669 953
Zobowiązania krótkoterminowe80 843116 44018 16624 828
Kapitał własny466 482479 646104 820102 272
Kapitał podstawowy5 1065 1041 1471 088

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 23/2023z dnia2023-09-22o treści:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 20 września 2023 r. „Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku” wystąpiła, z przyczyn technicznych, omyłka w prezentacji danych za okres za okres 1.04.-30.06.2022 r. w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w Nocie segmentowej. Niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za I półrocze 2023 roku, zgodnie z wymogiem § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…). W załączniku do niniejszego raportu bieżącego zaprezentowano tabele z danymi, które zostały skorygowane.

PlikOpis
Celon Pharma zakres korekty raportu za polrocze 2023 zal do RB23.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
SF 23M06 CelonPharma_skorygowany.pdfRaport półroczny skorygowany
23 HY Celon Pharma Review Report.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta
Celon Pharma zakres korekty raportu za polrocze 2023 zal do RB23.pdfZakres korekty

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Maciej WieczorekPrezes ZarząduMaciej Wieczorek
2023-09-22Bartosz SzałekCzłonek Zarządu, Dyrektor Finansowy Bartosz Szałek

Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ebi CELON PHARMA S.A. 2023-09-22 14:02