Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32-0,03%
USD / PLN3,98-0,09%
CHF / PLN4,51-0,05%
GBP / PLN5,04+0,00%
EUR / USD1,08+0,06%
ROPA BRENT83,58+0,22%
ROPA WTI79,89+1,11%
ZŁOTO2 081,21-0,07%
SREBRO23,04-0,39%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

CAPITEA S.A. espi 2023-09-29 00:32

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2023 obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-29
CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITEA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II19
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
biuro@capitea.plwww.capitea.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Przychody83 285115 07618 05424 786
Zysk (strata) ze sprzedaży31 23766 5516 77214 335
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 76661 5255 15213 252
Zysk (strata) brutto(990)99 289(215)21 386
Zysk (strata) netto(1 187)99 348(257)21 399
Amortyzacja(1 549)(1 559)(336)(336)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej36 90646 3618 0009 986
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 901(22 991)629(4 952)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(32 965)(47 777)(7 146)(10 291)
Przepływy pieniężne netto razem6 842(24 407)1 483(5 257)

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 roku – 4,4503 oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899

• poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku - 4,6130, od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku – 4,6427.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

2. Oswiadczenie_Zarzadu_o_sporzadzonych_sprawozdaniach_finansowych_06.2023R.pdf2. Oswiadczenie_Zarzadu_o_sporzadzonych_sprawozdaniach_finansowych_06.2023R

5. Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_za_pierwsze_polrocze_2023R.pdf5. Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_za_pierwsze_polrocze_2023R

6. Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea _SA_za_pierwsze_polrocze_2023R.pdf6. Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea _SA_za_pierwsze_polrocze_2023R

7. Srodroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_i_Spolki_za_pierwsze_polrocze_2023R.pdf7. Srodroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_i_Spolki_za_pierwsze_polrocze_2023R

Raport z przeglądu skrócone Capitea S.A. 30.06.2023-sig.pdfRaport z przeglądu skrócone Capitea S.A. 30.06.2023-sig

Raport z przeglądu skrócone GK Capitea_30.06.2023-sig.pdfRaport z przeglądu skrócone GK Capitea_30.06.2023-sig
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-09-29Radosław BarczyńskiPrezes Zarządu


2023-09-29Ewa ZakowiczCzłonek ZarząduCzytaj więcej

Artykuły związane z CAPITEA S.A. espi 2023-09-29 00:32