Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BENEFIT SYSTEMS S.A. komunikaty espi ebi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zdarzenia o charakterze jednorazowym mające wpływ na wyniki finansowe za 4 kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na wyniki brutto przed opodatkowaniem 4 kwartału 2020 r.:

- odpis aktualizujący wartość wynikającą z pożyczek udzielonych Calypso Fitness S.A. („Calypso Fitness”) oraz spółkom z grupy kapitałowej Calypso Fitness w wysokości 33,3mln zł (ujęty w kosztach finansowych) oraz odpis aktualizujący wartość wynikającą z należności z tytułu dzierżaw udzielonych Calypso Fitness oraz spółkom z grupy kapitałowej Calypso Fitness w wysokości 12,1mln zł (ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych). Wyżej wymienione odpisy aktualizujące są związane z oczekiwanym negatywnym wpływem pandemii COVID-19 oraz związanych z nią ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych na bieżącą sytuację finansową grupy kapitałowej Calypso Fitness oraz na długość okresu powrotu do poziomów jej działalności sprzed dnia wybuchu pandemii i wprowadzenia ograniczeń.

- zawiązanie rezerwy w wysokości 10,8mln zł związanej z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której Emitent informował w raporcie 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. (ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych).

- korekta wyceny zobowiązań leasingowych (czynszów w wynajmowanych obiektach) w kwocie 15,9mln zł (ujęta jako zmniejszenie kosztów operacyjnych przede wszystkim przez obniżenie kosztu własnego sprzedaży). Korekta jest związana z częścią wynegocjowanych i zrealizowanych w 2020 r. oszczędności na kosztach najmu i została ujęta zgodnie z uproszczeniem wprowadzonym zmianą do standardu MSSF 16 w związku z COVID-19.

- zmiana stanu rezerwy na rozliczenia z tyt. zafakturowanych przychodów skutkująca pozytywnym wpływem na wyniki 4 kwartału 2020 w wysokości 5,4mln zł (powiększenie przychodów) oraz negatywnym wpływem na wyniki 2020 r. w wysokości 11,0mln zł (pomniejszenie przychodów).

Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczny wpływ ww. zdarzeń na wyniki 2020 r. oraz 4 kwartału 2020 r. zostanie zaprezentowany w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki, które zostanie opublikowane 24 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Accounting one-offs impacting financial results for fourth quarter 2020

The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the "Company") hereby announces following accounting one-offs, which affect significantly the profit before tax for the 4 quarter 2020:

- Impairment on balance sheet value of the loans advanced to Calypso Fitness S.A. company (the “Calypso Fitness”) and the companies from the Calypso Fitness group in the amount of PLN 33.3mn (to be included in finance costs) and impairment on balance sheet value of the receivables from the leases provided to the Calypso Fitness and the companies from the Calypso Fitness group in the amount of PLN 12.1mn (to be included in other operating income). The above-mentioned impairments are in connection with expected negative impact on Calypso Fitness group financial situation arising from COVID-19 pandemic and restrictions in sport facilities operations stemming from pandemic as well as the duration of period required to return to its operating activity level noted before the pandemic began;

- Provision in the amount of PLN 10.8mn related to the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection, to which the Company referred in its report No. 2/2021 of 4 January 2021 (to be included in other operating income);

- Correction of lease liabilities balance sheet value (rents in leased facilities) in the amount of PLN 15.9mn (to be included as a reduction of the operating costs predominantly in cost of sales). The correction is related to a portion of negotiated and realized savings on rent costs in 2020 and was recognized in line with the introduced amendment to IFRS 16 in connection with COVID-19;

- Change in the amount of the provision for settlements of invoiced revenues, resulting in a positive impact on results of 4 quarter 2020 in the amount of PLN 5.4mn (revenue increase) as well as a negative impact on 2020 results in the amount of PLN 11.0mn (revenue decrease).

Presented values are estimated and may change. The final impact of the above-mentioned one-offs on 2020 and 4 quarter 2020 results will be presented in the annual Consolidated Financial Statements of the Company Group for 2020 reported on 24th March 2021.

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski2
(ulica)(numer)
+48 22 242 40 00+48 22 831 79 20
(telefon)(fax)
ir@benefitsystems.plwww.benefitsystems.pl
(e-mail)(www)
836-16-76-510750721670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Bartosz JózefiakCzłonek ZarząduBartosz Józefiak
2021-03-18Adam RadzkiCzłonek ZarząduAdam Radzki
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z BENEFIT SYSTEMS S.A. komunikaty espi ebi

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: