Reklama
WIG81 896,19-0,06%
WIG202 425,94+0,32%
EUR / PLN4,32+0,11%
USD / PLN3,98-0,20%
CHF / PLN4,50-0,31%
GBP / PLN5,04-0,08%
EUR / USD1,08+0,31%
DAX17 728,11+0,28%
FT-SE7 682,58+0,69%
CAC 407 920,28-0,09%
DJI39 000,60+0,01%
S&P 5005 107,39+0,22%
ROPA BRENT83,37+1,67%
ROPA WTI79,86+1,99%
ZŁOTO2 062,79+0,91%
SREBRO22,89+0,70%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw | FXMAG INWESTOR
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS realna dynamika inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zwiększyła się w III kw. do 13,3% r/r wobec 12,9% w II kw. Wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw 50+ był ważnym czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w całej gospodarce pomiędzy II i III kw. (patrz powyżej). Poniżej analizujemy główne tendencje w ramach aktywności inwestycyjnej średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Wzrost realnej dynamiki nakładów przedsiębiorstw pomiędzy II i III kw. wynikał z wyższego wkładu inwestycji w kategorii „budynki i budowle”. Niemniej jednak tempo wzrostu nakładów w tej kategorii (4,0%) kształtowało się w III kw. wyraźnie poniżej dynamik odnotowanych w pozostałych dwóch głównych segmentach inwestycji: „maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia” oraz „środki transportu”. Dynamiki we wspomnianych dwóch kategoriach ukształtowały się w III kw., podobnie jak w II kw., na poziomie zbliżonym do 20% r/r i były głównym motorem inwestycji przedsiębiorstw 50+. Taka struktura może sygnalizować, że firmy wciąż inwestowały głównie w modernizację istniejących środków trwałych, a w mniejszym stopniu ich nakłady były ukierunkowane na zwiększenie mocy wytwórczych.

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw - 1

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw - 1

Reklama

 

 

Taką ocenę potwierdza również utrzymujący się w ostatnich kwartałach niski stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przetwórstwie. Według danych GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w III kw. 77,8% wobec 78,4% w IV kw. i było najniższe od III kw. 2020 r. Oznacza to, że obecnie firmy nie zderzają się z barierą w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych, która w przeszłości była głównym czynnikiem skłaniającym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw - 2

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw - 2

 

Reklama

 

Poza przytoczonymi powyżej danymi, pozostałe informacje nt. inwestycji podawane są w ujęciu nominalnym (tj. w cenach bieżących), a nie realnym (tj. cenach stałych). Z uwagi na odnotowywany obecnie szybki wzrost cen nakładów inwestycyjnych takie ujęcie utrudnia wnioskowanie nt. tendencji w aktywności inwestycyjnej. Tym samym samodzielnie urealniliśmy (przekształciliśmy) surowe dane nominalne na realne z użyciem deflatora dla inwestycji ogółem. Takie podejście jest pewnym przybliżeniem, jednak lepiej oddaje rzeczywistą sytuację, niż wnioskowanie na podstawie danych nominalnych. Analizując tendencje w poszczególnych branżach, ożywienie realnych inwestycji w III kw. zmaterializowało się głównie dzięki wyższemu wkładowi (o 2,7 pkt. proc.) inwestycji przedsiębiorstw z sektora usług.

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw - 3

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw - 3

 

 

Reklama

Ocena tendencji w zakresie inwestycji wymaga przenalizowania wzrostu nakładów na środki trwałe według formy własności przedsiębiorstw. W tym celu posłużyliśmy się danymi z bazy PONT Info. Informacje zawarte w bazie danych oparte są na pełnych, oficjalnych danych GUS zawartych w sprawozdaniach F-01 wypełnianych przez przedsiębiorstwa reprezentujące poszczególne działy gospodarki. Zgodnie z danymi PONT Info, do wzrostu dynamiki przedsiębiorstw 50+ w III kw. przyczyniło się przede wszystkim ożywienie inwestycji firm prywatnych zagranicznych (o 1,8 pkt. proc.). Inwestycje przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego (firmy z dominującym udziałem tego sektora w kapitale przedsiębiorstwa) również były czynnikiem dynamizującym wzrost nakładów ogółem (o 0,5 pkt. proc.). Wkład inwestycji krajowych przedsiębiorstw prywatnych nieznacznie zmniejszył się pomiędzy II kw. i III kw. Warto jednak zwrócić uwagę, że aktywność inwestycyjna krajowych firmach prywatnych nadal była wysoka (roczne tempo wzrostu powyżej 20% w okresie II kw. – III kw.), jednak nie była czynnikiem dynamizującym wzrost inwestycji ogółem. Dane wskazują zatem na szeroki zakres ożywienia inwestycyjnego w III kw. br. pod względem formy własności przedsiębiorstw.

 

W tym kontekście warto również przywołać dane Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAiH). W I poł. 2023 r. deklarowana przez PAIH wartość sfinalizowanych (zaplanowanych) zagranicznych projektów inwestycyjnych była rekordowo wysoka i wyniosła 4,9 mld EUR. Te projekty inwestycyjne będą realizowane w kolejnych kwartałach wspierając aktywność inwestycyjną firm z zagranicznym kapitałem. Ważnym źródłem informacji w kontekście oceny perspektyw kształtowania się inwestycji w kolejnych kwartałach są również wyniki badania koniunktury NBP (tzw. Szybki Monitoring). Zgodnie z październikową edycją badania, wskaźnik planowanej zmiany skali nakładów na środki trwałe w perspektywie kwartału zwiększył się pomiędzy III i IV kw. br., co sugeruje kontynuację ożywienia inwestycji również w IV kw. Warto jednak zwrócić uwagę, że Szybki Monitoring sygnalizuje, że klimat inwestycyjny wśród firm jest zróżnicowany. Słabym nastrojom w średnich przedsiębiorstwach towarzyszy optymizm w grupie największych firm.

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw - 4

W oczekiwaniu na boom inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw - 4

 

Reklama

 

Kolejnym wskaźnikiem, który jest pomocny w ocenie przyszłych tendencji w zakresie nakładów inwestycyjnych firm jest tzw. łączna wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych. Jest to wartość nakładów na środki trwałe rozpoczynanych w okresie sprawozdawczym wynikająca z dokumentacji projektowokosztorysowej. Na podstawie historycznych danych można zauważyć, że dynamika wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych wyprzedzała zmiany w kształtowaniu się tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw 50+ o około dwa trzy kwartały. Należy jednak pamiętać, że zależność ta osłabiła się w ostatnich trzech latach. W pierwszych trzech kwartałach br. nominalna dynamika kosztorysowej wartości inwestycji rozpoczętych wyraźnie obniżyła się (do przeciętnie 4,5% wobec 90,9% r/r w IV kw. 2022 r.). Uważamy, że jest to czynnik sygnalizujący wyraźne spowolnienie w inwestycjach przedsiębiorstw w 2024 r.

 

Biorąc pod uwagę efekty wysokiej bazy z 2023 r. w zakresie kształtowania się nakładów przedsiębiorstw oraz spadek kosztorysowej wartości inwestycji odnotowany w III kw. br. oczekujemy obniżenia dynamiki nakładów brutto na środki trwałe przedsiębiorstw w 2024 r. Ponadto, w związku z wolniejszą absorbcją środków unijnych (pauza pomiędzy dwiema 7-lenimi perspektywami finansowymi) uważamy, że w 2024 r. odnotujemy spadek inwestycji publicznych w ujęciu r/r. Uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2% w br., poprzez efekty wysokiej bazy, przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu inwestycji gospodarstw domowych w 2024 r. Podsumowując, uważamy, że przyszły rok będzie dołkiem ożywienia inwestycyjnego. Podtrzymujemy tym samym naszą prognozę spadku dynamiki inwestycji ogółem do 2,7% w 2024 r. z 7,9% w 2023 r. Ponownego ożywienia inwestycyjnego spodziewamy się w 2025 r. wraz z ze zwiększonymi inwestycjami publicznymi, a także zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi firm, powiązanymi z transformacją energetyczną (por. MAKROmapa z 27.11.2023). Dodatkowo malejąca podaż pracy będzie czynnikiem pobudzającym inwestycje firm w robotyzację i automatyzację procesu produkcji.

 

Zobacz także: Kolejna fatalna rekomendacja od analityków z USA. Akcje CD Projekt spadają

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej