Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wynik finansowy w bilansie

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2020 r. wyniósł 14,0 mln zł, a wynik finansowy netto minus 4,3 mln zł. Wartość depozytów członkowskich według stanu w końcu 2020 r. wynosiła 8,9 mld zł, a wartość kredytów/pożyczek członków kas – 6,5 mld zł.

Podstawowe dane o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Badaniem objęte zostały 23 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2020 r. Liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się w porównaniu do 2019 r. o dwie kasy przejęte przez inne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Sieć dystrybucji SKOK-ów w porównaniu z końcem 2019 r. zmniejszyła się o 42 oddziały i punkty obsługi klienta do 737 placówek. W 2020 r. przeciętnie na jedną kasę przypadały 32 placówki obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 13,1%, tj. o 241 etatów. Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 26,4 tys., za to wzrosła do 59,8 tys. (56,1 tys. w 2019 r.) średnia liczba członków zrzeszonych w jednej kasie.

Współczynnik wypłacalności badanych SKOK-ów ogółem w końcu 2020 r. osiągnął wartość 5,2%, tj. zmniejszył się w porównaniu z końcem 2019 r. o 1,1 p. proc. Oznacza to poziom zbliżony do ustawowego minimum – 5,0%.

Najważniejsze informacje o wartości przyjętych depozytów i udzielonych pożyczek przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Reklama

Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2020 r. osiągnęła poziom 8 863,9 mln zł, tj. zwiększyła się o 152,0 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 385,4 mln zł na jedną kasę, wobec 348,5 mln zł na koniec 2019 r. Średnia wartość depozytu, przypadająca na jedną czynną w końcu 2020 r. umowę depozytową (liczba umów 2 379,3 tys.), wynosiła 3,7 tys. zł. Depozyty w kasach osiągających w 2020 r. dodatni wynik finansowy netto, stanowiły 23,6% wartości depozytów SKOK-ów ogółem.

 

 

Wartość kredytów/pożyczek w końcu 2020 r. wyniosła 6 531,9 mln zł i zwiększyła się o 494,8 mln zł w porównaniu z końcem 2019 r. Kwota zaciągniętych przez członków kredytów/pożyczek wyniosła przeciętnie w końcu grudnia 284,0 mln zł na jedną kasę, wobec 241,5 mln zł na koniec 2019 r. Średnia wartość zadłużenia, przypadającego na jedną czynną w końcu 2020 r. umowę kredytu/pożyczki (liczba umów 371,2 tys.), wynosiła 17,6 tys. zł. Kredyty/pożyczki udzielone przez kasy, które uzyskały w 2020 r. dodatni wynik finansowy netto, stanowiły 18,3% kredytów/pożyczek SKOK-ów ogółem.

Reklama

 

 

Najważniejsze pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Aktywa SKOK-ów w końcu grudnia 2020 r. osiągnęły wartość 9 549,3 mln zł, co oznaczało wzrost o 118,5 mln zł wobec stanu sprzed roku. Wartość aktywów finansowych zwiększyła się o 2,0%, przy wzroście wartości kredytów i pożyczek o 8,2%. Rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się w analizowanym okresie o 8,3%. Aktywa kas, które wykazały w 2020 r. zysk netto, stanowiły 23,7% wartości aktywów wszystkich badanych SKOK-ów.

 

Reklama

W pasywach SKOK-ów główną pozycją były zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które zwiększyły się o 2,2% w stosunku do roku poprzedniego. Fundusze własne SKOK-ów zmniejszyły się o 81,5 mln zł, na co główny wpływ miało zmniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny o 66,7 mln zł.

Wynik działalności kas ukształtował się w 2020 r. na niższym o 3,5% poziomie i wyniósł 335,4 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tę wartość był niższy o 21,6% wynik z tytułu odsetek. Pozostałe elementy tworzące wynik działalności kas miały pozytywny wpływ na jego wartość. Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o 12,9%, przychody z tytułu dywidend wzrosły 32- krotnie, a ujemny wynik z tytułu wyceny oraz wyłączeń z bilansów kas aktywów i zobowiązań finansowych był niższy o 35,9%. Koszty działania kas obniżyły się w 2020 r. o 5,6% do 323,3 mln zł. Najwyższy udział w tych kosztach zanotowano w pozycji kosztów pracowniczych 33,9% (109,5 mln zł) oraz kosztów z tytułu usług obcych 36,0% (116,4 mln zł). Na wynik finansowy netto SKOK-ów złożyły się zyski netto 18 kas w wysokości 4,5 mln zł oraz straty netto o wartości 8,8 mln zł poniesione przez 5 kas.

 

Czytaj więcej