Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raporty espi ENEA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) 12 marca 2021 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA („GK ENEA”) za 2020 rok, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.
Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za 2020 rok:
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 18 195 mln zł,
- EBITDA: 3 302 mln zł,
- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -2 604 mln zł,
- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -2 234 mln zł,
- Zysk/ strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -2 268 mln zł.
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
- Wydobycie: 470 mln zł,
- Wytwarzanie: 1 530 mln zł,
- Dystrybucja: 1 313 mln zł,
- Obrót: -15 mln zł.
Wybrane dane operacyjne:
- Produkcja węgla netto: 7,6 mln ton,
- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 22,5 TWh,
- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,4 TWh,
- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 21,1 TWh.
Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w 2020 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do 2019 roku):
W Obszarze Wydobycie niższy wynik segmentu wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa częściowo skompensowana wyższą ceną sprzedaży) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku, przy jednoczesnym spadku kosztów świadczeń pracowniczych w związku z otrzymanym dofinansowaniem z tzw. tarczy antykryzysowej.
W Obszarze Wytwarzanie znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miało: brak wpływu zdarzenia takiego jak rozwiązanie w 2019 roku rezerwy na zakup farmy wiatrowej Skoczykłody oraz spadek marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym wzroście marży na obrocie i Rynku Bilansującym. W segmencie Ciepło i Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA.
W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej i zmiennej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok, wyższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie do sieci) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego oraz wyższych przychodów z tytułu kar umownych i odszkodowań).
W Obszarze Obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych.
Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za 4 kwartał 2020 rok:
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 731 mln zł,
- EBITDA: 667 mln zł,
- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -2 694 mln zł,
- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -2 191 mln zł,
- Zysk/ strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -2 206 mln zł.
Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
- Wydobycie: 145 mln zł,
- Wytwarzanie: 321 mln zł,
- Dystrybucja: 319 mln zł,
- Obrót: -74 mln zł.
Wybrane dane operacyjne:
- Produkcja węgla netto: 2,1 mln ton,
- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,6 TWh,
- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,
- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,5 TWh.
Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2020 rok:
- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 6 191 mln zł,
- EBITDA: -186 mln zł,
- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -3 398 mln zł,
- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -3 357 mln zł.
Wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2021 z 25 lutego 2021 roku. Główne czynniki mające wpływ na dokonanie odpisów aktualizujących, wynikały ze zmian rynkowych cen uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii i prognoz wskaźników makroekonomicznych.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za rok 2020, których publikację zaplanowano na 25 marca 2021 roku.
Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.: 8/2021

Date of Preparation: 12 March 2021

Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A.

Subject: Information on preliminary financial and operating results for 2020

Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential information

Body of the report:

In connection with the adoption, on 12 March 2021, by the Management Board of ENEA S.A. (“Company”, “Issuer”), of information on preliminary financial and operating results of the ENEA Group for 2020, the Company hereby publishes the said preliminary results.

Consolidated financial results of the ENEA Group for 2020:

- Revenue from sales and other income: PLN 18,195 million,

- EBITDA: PLN 3,302 million,

- Profit (loss) before tax: PLN -2,604 million,

- Net profit (loss) for the reporting period: PLN -2,234 million;

- Net profit/(loss) attributable to shareholders of the parent company: PLN -2,268 million.

EBITDA in the various operating areas:

- Mining: PLN 470 million,

- Generation: PLN 1,530 million,

- Distribution: PLN 1,313 million,

- Trading: PLN -15 million.

Selected operating highlights:

- Net coal production: 7.6 million tons,

- Total net electricity generation: 22.5 TWh,

- Sales of distribution services to end users: 19.4 TWh,

- Sales of electricity and gaseous fuel to retail customers: 21.1 TWh.

The EBITDA result generated by the ENEA Group in 2020 was driven largely by the following factors (compared to 2019):

In the Mining Area, the segment’s lower result is attributable mainly to a decrease in revenue from sales of coal (lower sales volume offset to a certain degree by the higher selling price) in connection with the unfavorable oversupply of coal in the market, with a simultaneous decrease in employee benefit costs due to the subsidy obtained from anti-crisis shield.

In the Generation Area, a significant decrease in EBITDA was recorded in the System Power Plants Segment, driven down by the absence of a factor such as the reversal of the provision for the acquisition of the Skoczykłody wind farm in 2019 and a decrease in the margin on generation coupled with a simultaneous increase in the margin on trading and the Balancing Market. In the Heat Segment and the RES Segment, an increase in EBITDA was recorded.

In the Distribution Area, the increase in EBITDA was driven by higher margins on licensed activities (affected by, among others, a higher rate of the fixed and variable grid charge in the approved 2020 tariff and higher revenues from grid connection fees) as well as a better result on other operating activities (driven mainly by changes in the provisions for grid assets and higher revenue from contractual penalties and indemnities).

In the Trading Area, the segment’s result was favorably affected by the increase in the average sales price of energy and the updated valuation of CO₂ contracts. At the same time, the energy purchase prices increased (mainly due to the increase in the price of CO2 emission allowances) and so did the costs of environmental obligations.

Consolidated financial results of the ENEA Group for Q4 2020:

- Revenue from sales and other income: PLN 4,731 million,

- EBITDA: PLN 667 million,

- Profit (loss) before tax: PLN -2,694 million,

- Net profit (loss) for the reporting period: PLN -2,191 million;

- Net profit/(loss) attributable to shareholders of the parent company: PLN -2,206 million.

EBITDA in the various operating areas:

- Mining: PLN 145 million,

- Generation: PLN 321 million,

- Distribution: PLN 319 million,

- Trading: PLN -74 million.

Selected operating highlights:

- Net coal production: 2.1 million tons,

- Total net electricity generation: 5.6 TWh,

- Sales of distribution services to end users: 5.1 TWh,

- Sales of electricity and gaseous fuel to retail customers: 5.5 TWh.

Standalone financial results of ENEA S.A. for 2020:

- Revenue from sales and other income: PLN 6,191 million,

- EBITDA: PLN -186 million,

- Profit (loss) before tax: PLN -3,398 million,

- Net profit (loss) for the reporting period: PLN -3,357 million.

These preliminary results take into account the impact of the impairment allowances recognized on shares in and generating assets of ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., as was disclosed by the Issuer in Current Report No. 7/2021 of 25 February 2021. The key factors affecting the impairment allowances resulted from changes in the market prices of CO₂ emission allowances, electricity, energy origin certificates and forecasts of macroeconomic indicators.

The final results will be presented in the consolidated financial statements of the ENEA Group and the standalone financial statements of ENEA S.A. for 2020, the publication of which is scheduled for 25 March 2021.

Please note that the term EBITDA is defined as the value of operating profit (loss) + depreciation and amortization + impairment losses on non-financial non-current assets (values for the reporting period). EBITDA is a standard measure of efficiency of a business activity, in particular for the industry in which the Issuer’s Group operates. The above definition and methodology for its calculation are the same as those used to calculate this indicator in the Issuer’s periodic reports. The definition above is also included in the glossary of terms and abbreviations available on the Company’s website (https://ir.enea.pl/slownik).

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Rafał MuchaCzłonek ZarząduRafał Mucha
2021-03-12Marcin PawlickiCzłonek ZarząduMarcin Pawlicki
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z raporty espi ENEA

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: