Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN3,98-0,09%
CHF / PLN4,50-0,22%
GBP / PLN5,05+0,21%
EUR / USD1,09+0,17%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 992,96-0,24%
S&P 5005 131,04-0,12%
ROPA BRENT82,87-0,64%
ROPA WTI78,76-0,32%
ZŁOTO2 114,29+1,52%
SREBRO23,90+3,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raport espi UNIMOT S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2020
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy i opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje, że po analizie sytuacji finansowej Spółki, w dniu 23 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2018. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd Spółki postanowił przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy i wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie podziału jednostkowego zysku za 2020 r. w wysokości 32 279 243 zł 33 gr (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze) w następujący sposób:

a) zysk w kwocie 16 149 701 zł 46 gr (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1 zł 97 gr (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt siedem groszy) na 1 (jedną) akcję,

b) zysk w kwocie 16 129 541 zł 87 gr (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r., pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby wnioskowaną część jednostkowego zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Wypłata dywidendy w wysokości przekraczającej 30% zysku jednostkowego wymaga zgody banku finansującego. Spółka wystąpi z takim wnioskiem do banku.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
ug@unimot.plwww.unimot.pl
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Marek MorozWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej