Reklama
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.06
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.06
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ 2021-11-04 16:33

FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za3kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-07-01do2021-09-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-843WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO2C
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46PLFIZ000565biuro@noblefunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE

Waluta sprawozdania finansowego:PLNFundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)
PlikOpis

Wstęp_III kw 2021.pdf


KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat1 375,00302,00

Koszty funduszu netto568,00125,00

Przychody z lokat netto807,00177,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-22,00-5,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat128,0028,00

Wynik z operacji913,00200,00

Zobowiązania320,0069,00

Aktywa82 328,0017 770,00

Aktywa netto82 008,0017 701,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych756 230756 230

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny108,4423,41

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1,210,27

BILANS3kwartał2kwartał2020rok3kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa82 328,0075 268,0073175,0072251,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty13 490,0017 406,008356,0016982,00

Należności0,000,0036,000,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,0012069,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku1 545,004 056,002667,002578,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku67 293,0053 806,0050047,0052691,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania320,00229,00228,00230,00

Aktywa netto (I-II)82 008,0075 039,0072947,0072021,00

Kapitał funduszu77 688,0071 632,0071632,0071632,00

Kapitał wpłacony, w tym:77 688,0071 632,0071632,0071632,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0,000,000,000,00

Dochody zatrzymane4 509,003 724,001 960,00386,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto6 278,005 471,003 672,002 811,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 769,00-1 747,00-1 712,00-2 425,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-189,00-317,00-645,003,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)82008,0075039,0072 947,0072021,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych756230,00700000,00700000,00700000,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,44107,20104,21102,89
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych756230,00Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny108,44


Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

Seria 1

100 000,00

Seria 10

31 348,00

Seria 11

24 882,00

Seria 6

600 000,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Seria 1

108,44

Seria 10

108,44

Seria 11

108,44

Seria 6

108,44


Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-07-0132020-07-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przychody z lokat1 375,004 181,00955,003 705,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe1 347,004 128,00935,003 596,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych5,0025,000,0025,00

Pozostałe23,0028,0020,0084,00

Koszty funduszu568,001 575,00444,001 357,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:391,001 122,00360,001 066,00

stała część wynagrodzenia391,001 122,00360,001 066,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza23,0068,0029,0076,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7,00116,0023,0073,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne1,0029,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości17,0051,0016,0048,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne15,0042,009,0056,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe114,00147,007,0038,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00

Koszty funduszu netto (II-III)568,001 575,00444,001 357,00

Przychody z lokat netto (I-IV)807,002 606,00511,002 348,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)106,00399,00-16,00-152,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-22,00-57,00121,00-253,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:128,00456,00-137,00101,00

z tytułu różnic kursowych89,00-11,0089,00373,00

Wynik z operacji913,003 005,00495,002 196,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,213,970,713,14

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1,213,970,713,14Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-07-0132020-07-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01

2021-09-302020-09-30

Zmiana wartości aktywów netto6 969,009 061,00495,001 335,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego75 039,0072 947,0071 526,0070 686,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:913,003 005,00495,002 196,00

przychody z lokat netto807,002 606,00511,002 348,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-22,00-57,00121,00-253,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat128,00456,00-137,00101,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji913,003 005,00495,002 196,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,00861,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,00861,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:6056,006056,000,000,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)6056,006056,000,000,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym6 969,009 061,00495,001 335,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego82 008,0082 008,0072 021,0072 021,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym77 656,0075 020,0071 661,0071 214,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
56 230,0056 230,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:56 230,0056 230,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych562305623000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian562305623000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:756 230,00756 230,00700 000,00700 000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych756230756230700000700000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian756230756230700000700000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych756230756230700000700000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
1,164,060,691,89

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego107,20104,21102,18100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego108,44108,44102,89102,89

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,164,060,691,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym108,49104,46102,32100,67

data wyceny2021-07-202021-01-202020-08-202020-04-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym108,70108,70102,78102,78

data wyceny2021-09-202021-09-202020-09-212020-09-21

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym108,70108,70102,78102,78

data wyceny2021-09-202021-09-202020-09-212020-09-21

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny108,44108,44102,89102,89

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,902,812,462,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,002,002,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,120,120,160,14

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,210,130,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,090,090,090,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-07-0132020-07-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-10 028,00-979,005 238,006 403,00

Wpływy18 841,0080 759,00427 115,00751 980,00

Z tytułu posiadanych lokat1 068,002 920,001 263,002 658,00

Z tytułu zbycia składników lokat17 621,0077 191,00425 608,00748 899,00

Pozostałe152,00648,00244,00423,00

Wydatki28 869,0081 738,00421 877,00745 577,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat28 338,0080 202,00421 457,00744 257,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa379,001 105,00359,001 065,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza14,0069,0020,0063,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu21,0080,0014,0063,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,0028,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości16,0044,0017,0049,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych10,0010,000,0028,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe91,00200,0010,0052,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej6 109,006 109,002,00-1 553,00

Wpływy6 109,006 109,002,0015,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych6 109,006 109,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,002,0015,00

Wydatki0,000,000,001 568,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,001 568,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych3,004,006,005,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-3 916,005 134,005 246,004 855,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego17 406,008 356,0011 736,0012 127,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)13 490,0013 490,0016 982,0016 982,00

INFORMACJA DODATKOWA


PlikOpis

Rentier - informacja dodatkowa_III kw 2021.pdfSKŁADNIKI LOKAT

3 kwartał2 kwartał2020 rok3 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe692486883883,61586955786276,87535815271472,04564555526976,50

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


20449,0018071,0016190,0019,66

Obligacje


20449,0018071,0016190,0019,66

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA ANienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYAPM LOKALE SP Z.O.O.POLSKA 2021-12-047,0300 (ZMIENNY)1000,00714,00714,00718,000,87

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYBIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.POLSKA 2022-01-188,0000 (STALY)1000,001400,001358,001391,001,69

PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYPD INWESTYCJE 1 S.A.POLSKA 2022-02-287,4000 (ZMIENNY)548,002065,001090,001137,001,38

MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMEDIRATY SP. Z O.O.POLSKA 2022-03-239,2400 (ZMIENNY)1000,001166,001157,001200,001,46

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYAIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLSKA 2022-01-318,0100 (ZMIENNY)1000,001477,001462,001490,001,81

FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYFERRATUM CAPITAL GERMANY GMBHNIEMCY 2022-05-255,5000 (ZMIENNY)4632,9050,00140,00234,000,28

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.POLSKA 2019-06-240,0000 (ZMIENNY)1000,001000,00840,000,000,00

ELSEN S.A., SERIA CNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYELSEN S.A.POLSKA 2019-07-310,0000 (STALY)1000,0010000,0010000,008622,0010,47

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA INienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.POLSKA 2021-05-310,0000 (ZMIENNY)1000,00577,00578,00575,000,70

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYTRYBOŃ PPI S.A.POLSKA 2022-07-318,4500 (ZMIENNY)391,002000,00732,00823,001,00

Bony skarbowe


0,000,000,000,00Bony pieniężne


0,000,000,000,00Inne


0,000,000,000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


54056,0051177,0052648,0063,95

Obligacje


54056,0051177,0052648,0063,95

KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTUKREDYT INKASO S.A.POLSKA 2023-04-265,1400 (ZMIENNY)850,001825,001098,001545,001,88

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA PNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYKANCELARIA MEDIUS S.A.POLSKA 2023-05-208,0000 (STALY)4632,90245,001056,00936,001,14

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYROBYG S.A.POLSKA 2023-03-292,9900 (ZMIENNY)1000,002400,002393,002374,002,88

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMODERNA HOLDING SP. Z O.O.POLSKA 2024-03-2012,5000 (STALY)506,112150,001024,001131,001,37

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYPLATAN INVEST 2 SP. z O.O.POLSKA 2022-11-2512,5000 (STALY)1 000,002000,001980,002211,002,68

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYAPARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O.POLSKA 2022-12-1511,7000 (STALY)1000,002062,002000,002129,002,59

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYEVEREST CAPITAL SP. Z O.O.POLSKA 2023-02-135,7500 (ZMIENNY)1000,002000,001960,001990,002,42

DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYDL INVEST GROUP PM S.A.POLSKA 2023-02-208,0000 (STALY)2385,94493,00982,001169,001,42

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYAIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOLSKA 2024-11-1516,0000 (STALY)1000,00728,00728,00717,000,87

SEA INVEST SP. Z O.O., A (PLO340500019)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYSEA INVEST SP. Z O.O.POLSKA 2024-08-1111,2000 (STALY)719,001400,00993,00990,001,20

NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.POLSKA 2024-08-199,9000 (STALY)1000,001400,001351,001323,001,61

MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMA INVESTMENT SP. Z O.O.POLSKA 2024-03-1810,0000 (STALY)1000,001400,001386,001353,001,64

ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O.POLSKA 2024-03-298,5000 (ZMIENNY)4526,34309,001319,001339,001,63

CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYCAVATINA HOLDING S.A.POLSKA 2024-03-319,0000 (STALY)1000,001238,001201,001177,001,43

ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYADV INVESTMENT SP. Z O.O.POLSKA 2023-05-2812,0000 (STALY)1000,003543,003543,003623,004,40

DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYDEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O.POLSKA 2025-06-247,0000 (STALY)1000,001450,001414,001434,001,74

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., G2 (PLO131700067)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYGIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.POLSKA 2025-06-305,7500 (ZMIENNY)1000,002100,001995,002034,002,47

BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYBALTIC WAVE SP. Z O.OPOLSKA 2025-01-0712,9000 (STALY)1000,002821,002750,002769,003,36

DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYDAFNE 30 SP. Z O. O.POLSKA 2024-07-096,9500 (STALY)1000,002000,001980,001963,002,38

TL16 SP. Z O.O., C (PLO353600011)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYTL16 SP. Z O.O.POLSKA 2023-07-2313,0000 (STALY)1000,002000,001980,002006,002,44

PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYPCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.POLSKA 2026-08-118,5000 (STALY)1000,001500,001485,001475,001,79

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMODERNA HOLDING SP. Z O.O.POLSKA 2024-08-2411,0000 (ZMIENNY)1000,00600,00576,00582,000,71

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., B (PLO260700029)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYPLATAN INVEST 2 SP. z O.O.POLSKA 2024-08-3012,5000 (STALY)1000,001500,001478,001474,001,79

KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYKOMBI SP. Z O.O.POLSKA 2024-09-169,2000 (STALY)1000,001500,001478,001461,001,77

DEVELOPERS SP. Z O.O., G (PLO292400028)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYDEVELOPERS SP. Z O.O.POLSKA 2024-09-299,5400 (ZMIENNY)1000,001600,001552,001551,001,88

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A.POLSKA 2024-09-308,0000 (STALY)691,002000,001382,001495,001,82

HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYHEVELIUS 11 SP. Z O.O.POLSKA 2024-03-318,5000 (STALY)820,001500,001241,001292,001,57

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYSOLTEX CAPITAL SP. Z O.O.POLSKA 2023-03-317,7500 (ZMIENNY)757,505000,003637,003819,004,64

EKOPARK II SP. Z O.O., A (PLO326000018)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYEKOPARK II SP. Z O.O.POLSKA 2022-12-0814,0000 (STALY)1000,001700,001683,001758,002,14

ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., A (PLO314900013)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYACTIV BANACHA II SP. Z.O.O.POLSKA 2023-12-2218,0000 (STALY)1000,001700,001683,001709,002,08

MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMAJSTER FINANSE SP. Z O.O.POLSKA 2024-01-1511,1000 (STALY)1000,001400,001372,001374,001,67

VIPPO SP. Z O.O., SERIA ANienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYVIPPO SP. Z O.O.POLSKA 2022-12-313,2100 (ZMIENNY)1000,00492,00477,00445,000,54

Bony skarbowe


0,000,000,000,00Bony pieniężne


0,000,000,000,00Inne


0,000,000,000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
800,000,000,000,00

Futures na EUR/PLN, FEURZ21, 2021.12.17 (PL0GF0022202) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.POLSKAEUR800,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0,000,000,000,00UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,00000,000,000,00Certyfikaty inwestycyjne


0,000,000,000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemUDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0,00
0,000,00

W walutach państw nienależących do OECD0,00
0,000,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0,00
0,000,00

W walutach państw nienależących do OECD
0,00
0,000,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00


0,000,000,00

Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00Prawa współwłasności nieruchomości:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00Użytkowanie wieczyste:0,000,000,00

Budynki0,000,000,00Lokale0,000,000,00Grunty0,000,000,00Inne0,000,000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255)2374,002,88

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


PlikOpis

Nota 1_polityka rachunkowości_III kw 2021.pdf
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

3kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe0,00


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

3kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw291,00

Pozostałe zobowiązania29,00
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Paweł HomińskiPrezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.


Sylwia MagottWiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.


Tomasz GumkowskiWiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.


Marcin DecWiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.


Mikołaj RaczyńskiCzłonek Zarządu Noble Funds TFI S.A.Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z komunikat spółki espi FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ 2021-11-04 16:33

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: