Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,18%
USD / PLN3,98-0,18%
CHF / PLN4,52-0,20%
GBP / PLN5,04-0,26%
EUR / USD1,08-0,02%
ROPA BRENT81,33-0,48%
ROPA WTI76,18-0,51%
ZŁOTO2 032,93-0,12%
SREBRO22,85-0,44%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2023-09-22 14:09

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka” lub „Wykonawca”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 informuje, że w dniu , że w dniu 22 września 2023 r. powzięła informację, że w dniu 21 września 2023 roku Skarb Państwa - Komendant Główny Policji („Zamawiający”) podpisał umowę na realizację zamówienia pn.: „Zawarcie umowy ramowej na produkcję i dostawę trzewików służbowych”, o której to umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2023 w dniu 15 września 2023 r.

Przedmiotem wskazanej powyżej umowy jest produkcja i dostawa maksymalnie 12 000 par trzewików służbowych dostarczanych do jednostek organizacyjnych Policji.

Łączna wartość środków, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. umowy, wynosi 4.507.317,07 zł netto, tj. 6.660.000,00 zł brutto (kwoty „Wartość Umowy”).

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. W wykonaniu umowy zawierane będą umowy wykonawcze w ten sposób, że do wybranych przez Zamawiającego wykonawców kierowane będą zapytania dotyczące dostawy poszczególnych partii zamówienia, w odpowiedzi na które Wykonawca zobowiązany jest składać ofertę z ceną nie wyższą od ceny jednostkowej określonej w raportowanej umowie.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie, gdy:

a) Wykonawca nie złoży oferty w dwóch prowadzonych postępowaniach o zawarcie umowy wykonawczej;

b) Wykonawca nienależycie wykona co najmniej jedną umowę wykonawczą, której przedmiot objęty jest raportowaną umową ramową;

c) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Spółka ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji, udzielonej na okres 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy, rozumianej jako wydanie przedmiotu z magazynu. Okres rękojmi za wady został zrównany z łącznym okresem gwarancji.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% Wartości Umowy;

2) w przypadku odmowy podpisania umowy wykonawczej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% Wartości Umowy za każdy przypadek odmowy.

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% Wartości Umowy. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORprodukcja obuwia (pob)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2023-09-22Kamil GajdzińskiCzłonek Zarządu
Czytaj więcej

Artykuły związane z firma espi 2023-09-22 14:09