Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2022-04-29 20:19


FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2021


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie
data przekazania:MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MAXCOM S.A.
Telekomunikacja (tel)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)43-100
Tychy(kod pocztowy)
(miejscowość)Towarowa
23A(ulica)
(numer)(+48) 323 277 089
(+48) 323 277 860(telefon)

(fax)ir@maxcom.pl
www.maxcom.pl(e-mail)

(www)6462537364
277703221(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2021202020212020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów150 718129 94232 92629 023

Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 0814 9021 5471 095

Zysk przed opodatkowaniem4 2874 7919371 070

Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej3 1962 960698610

Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)2 7002 7002 7002 700

Zysk (strata) akcjonariuszy Jedn. Dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,181,220,260,22

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 038-6 767-1 756-1 512

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 687-992-587-222

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 0645 0381 3251 126

Przepływy pieniężne netto, razem-4 661-2 721-1 018-608

Aktywa trwałe10 5676 3982 2971 386

Aktywa obrotowe95 16584 63920 69118 341

Zobowiązania długoterminowe3 1934 361694945

Zobowiązania krótkoterminowe36 10120 7537 8494 497

Kapitał własny ogółem66 43865 92314 44514 285

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 65 43064 89814 22614 063

Kapitał zakładowy1351352929
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób:

1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
- kurs średni w okresie 01.01.2020– 31.12.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,4742 PLN
- kurs średni w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5775 PLN

2. Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy,
- kurs na 31.12.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN
- kurs na 31.12.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5994 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
list_Zarzadu_do_Akcj_2022-04-29_pl.xhtmlList Zarządu do Akcjonariuszy
list_Zarzadu_do_Akcj_2022-04-29_pl.xhtml.XAdESList Zarządu do Akcjonariuszy
mxc_2021-12-31_pl.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom 2021
mxc_2021-12-31_pl.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom 2021
MAXCOM_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.XHTMLSprawozdanie Biegłego Rewidenta Grupy Kapitałowej Maxcom
MAXCOM_BSSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.XHTML.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta Grupy Kapitałowej Maxcom
Sprawozdanie_Zarzadu_2022-04-29_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kaitałowej Maxcom 2021
Sprawozdanie_Zarzadu_2022-04-29_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kaitałowej Maxcom 2021
O_Zarzadu_GK_kompl_s_2022-04-29_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu dot. kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finasowego
O_Zarzadu_GK_kompl_s_2022-04-29_pl.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu dot. kompletności oraz zgodności rocznego sprawozdania finasowego
O_Zarzadu_wyb_podm_b_2022-04-29_pl.xhtmlOświadczneie Zarządu dot. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
O_Zarzadu_wyb_podm_b_2022-04-29_pl.xhtml.XAdESOświadczneie Zarządu dot. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Ocena_RN_Maxcom_GK_f_2022-04-29_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Maxcom S.A. dot skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GK Maxcom
O_RN_Kom_Aud_2022-04-29_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w sprawie Komitetu Audytu
stanow_Zarzadu_i_RN__2022-04-29_pl.xhtmlStanowisko Zarządu
stanow_Zarzadu_i_RN__2022-04-29_pl.xhtml.XAdESStanowisko Zarządu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-04-29Arkadiusz WiluszPrezes ZarząduArkadiusz Wilusz

2022-04-29Andrzej WiluszWiceprezes ZarząduAndrzej Wilusz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-04-29Monika DrewniaczykGłówna KsięgowaMonika Drewniaczyk


Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z firma espi 2022-04-29 20:19

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: