Reklama
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi ECHO 2022-03-31 00:22

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2022-03-31
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
259400LHRL5AUI6F1F700000007025
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody ze sprzedaży1 532 665,001 212 854,00334 826,00271 077,00
Zysk operacyjny313 546,00338 167,0068 497,0075 582,00
Zysk (strata) brutto261 892,00176 612,0057 213,0039 473,00
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej188 922,00122 093,0041 272,0027 288,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej119 167,00-70 736,0026 033,00-15 810,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej604 012,00-752 895,00131 952,00-168 275,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-461 596,00658 433,00-100 840,00147 162,00
Przepływy pieniężne netto, razem261 583,00-165 198,0057 145,00-36 922,00
Aktywa razem6 434 880,005 630 796,001 399 069,001 220 160,00
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 679 610,001 684 685,00365 180,00365 061,00
Zobowiązania długoterminowe2 099 291,001 939 376,00456 427,00420 251,00
Zobowiązania krótkoterminowe2 472 052,002 006 861,00537 473,00434 875,00
Liczba akcji412 690 582,00412 690 582,00412 690 582,00412 690 582,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,460,300,100,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)4,074,080,880,88
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
echoinvestment-2021-12-31-pl.zip
echoinvestment-2021-12-31-pl.zip.xades
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciSpolkiEchoInvestmentSA_i_jejGrupy_za2021rok.xhtml
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciSpolkiEchoInvestmentSA_i_jejGrupy_za2021rok.xhtml.xades
Echo_Investments_SA_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml
Echo_Investments_SA_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml.xades
OswiadczenieLadKorporacyjnyEchoInvestment2021.xhtml
OswiadczenieLadKorporacyjnyEchoInvestment2021.xhtml.xades
OswiadczenieRadyNadzorczejEchoInvestmentS.A_.xhtml
OcenaRadyNadzorczejEchoInvestmentSA.xhtml
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi ebi ECHO 2022-03-31 00:22

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: