Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

inflacja hicp a cpi

Kolejne łagodzenie obostrzeń przeciwepidemicznych

Minister zdrowia A.Niedzielski poinformował w środę o przedłużeniu obecnych restrykcji do 25 czerwca otwierając jednocześnie od wczoraj branżę eventową (konferencje, targi, wystawy). Zwiększono ponadto limity osób w imprezach masowych oraz transporcie publicznym. Minister powiedział również, że regulacje dla okresu wakacyjnego zostaną przedstawione w tym tygodniu. Informacje te są w dużym stopniu zgodne z naszymi założeniami dla podstawowego scenariusza makroekonomicznego.

Inflacja CPI najwyższa od niemal 10 lat

Według tzw. szybkiego szacunku inflacja CPI wyniosła w maju 4,8% r/r wobec 4,3% r/r miesiąc wcześniej. Jest to najwyższy poziom wskaźnika od 9,5 roku, Według danych GUS inflacja cen paliw wyniosła w maju 33,0% r/r wobec 28,1% r/r w kwietniu, za co odpowiadają silnie rosnące r/r ceny ropy naftowej. Przyspieszył także wzrost cen żywności do 1,7% r/r z 1,2% r/r w kwietniu. Informacje te wskazują, że po wyłączeniu cen energii (paliwa i nośniki energii) oraz żywności, tj. inflacja bazowa wyniosła w maju 3,7-3,8% r/r, co oznacza niewielkie spowolnienie względem kwietnia (3,9% r/r). Dane te potwierdzają wysoką dynamikę cen konsumenta w krajowej gospodarce, choć jest to lokalny szczyt wskaźnika w tym roku.

W całym 2021 r. inflacja CPI średnio przewyższy przedział celu inflacyjnego (1,5-3,5% r/r),

choć w części odpowiadać będą za to czynniki podażowe (paliwa, rosnące ceny produkcji w przemyśle), a także regulacyjne (podwyższenie części podatków, ceny wywozu śmieci). Spodziewamy się jednak, że wraz ze znacząco przyspieszającym wzrostem gospodarczym, wyższą dynamiką płac i „ciasnym” rynkiem pracy presja popytowa będzie narastać, przekładając się częściowo na ceny konsumenta. Ponadto proinflacyjnie oddziaływać będzie w 2022 roku i kolejnych latach realizacja programu rządowego „Polski Ład”, który zawiera w sobie wiele elementów popytowych. W takich uwarunkowaniach będzie zwiększała się presja na bank centralny, ponieważ ubywa argumentów za utrzymaniem ultra niskich stóp procentowych. Obecna retoryka większości członków Rady wskazuje na stabilizację stóp do połowy 2022 r., niemniej ostatnie wypowiedzi części bankierów centralnych sugerują spadek komfortu dotyczącego dynamiki cen w Polsce. Prawdopodobieństwo wcześniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce, jeszcze w tym roku, wzrosło w ostatnich tygodniach.

Indeks PMI w maju najwyżej w historii

Indeks PMI obrazujący koniunkturę w krajowym przemyśle przetwórczym wzrósł w maju do 57,2 pkt z 53,7 pkt przed miesiącem osiągając najwyższą wartość w historii badania, która rozpoczęła się w czerwcu 1998 r. Dane te wskazują na wysokie tempo poprawy koniunktury w sektorze, który po krótkotrwałym szoku na wiosnę ub. roku był motorem napędowym krajowej koniunktury. Według raportu PMI najsilniej za wzrost wskaźnika odpowiadały zamówienia z krajowej gospodarki, a także bieżąca produkcja. Zwiększenie zamówień w kraju przypisujemy znoszeniu obostrzeń dla działalności gospodarczej po trudnej sytuacji pandemicznej w marcu i kwietniu. Poprawie produkcji sprzyjał natomiast powrót części zatrudnionych z nieobecności w pracy wywołanych epidemią.

Wartość wskaźnika PMI ponoszą także opóźnienia dostaw,

Reklama

które w maju okazały się najwyższe w historii. Potwierdza to jeszcze większe nasilenie problemów z realizacją bardzo korzystnego popytu ze względu na „wąskie gardła” w dostawach materiałów i półproduktów. Perspektywy dla przemysłu w krótkim okresie są bardzo dobre, choć trudności po stronie podaży mogą ograniczać skalę ożywienia. W dłuższej perspektywie dochody gospodarstw domowych, które w okresie obostrzeń kierowane były w stronę towarów, w coraz większym stopniu będą płynąć w kierunku usług, które przez długi okres pozostawały niedostępne. Przemysł powinien nadal pozostawać mocnym silnikiem gospodarki.

Czytaj więcej

Artykuły związane z inflacja hicp a cpi