Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

czy warto kupić akcje tim

Wyniki TIM-u za 4Q2021 r. wskazują na podtrzymanie korzystnych trendów z poprzednich okresów. Spółka uzyskała zbliżony poziom marży, a na obniżenie kw./kw. zysku operacyjnego wpłynęły wyższe koszty operacyjne.

Marża na towarach w segmencie handlowym spadła drugi kwartał z rzędu, jednak jej poziom zanotowany w 2Q2021 (23%) był trudny do utrzymania. Mimo tego wynik w IV kwartale na poziomie 21% (podobnie jak w całym roku) jest i tak bardzo dobry.

Wzrost kosztów ogólnych w Q4 jest typowy dla działalności TIM-u (m.in. wypłata premii i innych nagród zwiększająca wydatki na wynagrodzenia).

Ujemne saldo „finansówki” to tym razem głównie koszty odsetkowe, bez istotnego wpływu innych pozycji (np. różnic kursowych).

Reklama

Wysoki CF operacyjny w ostatnim kwartale to przede wszystkim efekt obniżenia kapitału obrotowego (25 mln zł kw./kw.). Zapasy spadły o 25 mln zł, natomiast spadek należności (-10 mln zł) skompensowano niższymi zobowiązaniami handlowymi (-10 mln zł). W całym roku nakłady na kapitał obrotowy wyniosły ok. 60 mln zł (z czego ok. 40 mln zł to przyrost zapasów).

CAPEX w 4Q2021 wzrósł, jednak wciąż był nieznaczny (4 mln zł). W całym roku wydatki inwestycyjne wyniosły poniżej 6 mln zł.

W 4Q2021 TIM wypłacił zaliczkę na dywidendę za rok 2021 (26,6 mln zł), jednak wysokie wpływy gotówkowe w tym okresie pozwoliły sfinansować ją ze środków własnych.

Zredukowano również zadłużenie. Dług netto na koniec roku spadł do 73 mln zł (w większości ulokowany w spółce zależnej 3LP – leasing długoterminowy; grupa nie miała zadłużenia kredytowego).

Wyniki GK TIM w 2021 r. były nieznacznie lepsze od naszych prognoz (różnica na poziomie kilku %). Lepiej poradził sobie TIM SA (odchylenie ok. +10%), nieco gorzej 3LP.

Reklama

TIM: Wyniki 2021: najlepszy rok w historii spółki - 1

TIM: Wyniki 2021: najlepszy rok w historii spółki - 1

Wyniki spółek z grupy

Sprzedaż TIM SA w IV kwartale 2021 r. pozostała bardzo dobra, gdyż spółka wciąż korzystała ze wzrostu popytu na materiały budowlane, szczególnie w handlu detalicznym i kanale e-commerce. Przychody wzrosły o 34% r/r, a marża na towarach wyniosła 21,0% (nieco gorzej kw./kw., ale wciąż znacznie wyżej r/r). Koszty ogólne pozostają pod kontrolą, ich wzrost (+27% r/r) był niższy niż tempo wzrostu sprzedaży i niższy niż przyrost marży (+40% r/r). Saldo pozostałej działalności jak i saldo „finansówki” nie miały istotnego znaczenia dla wyniku końcowego w TIM SA.

Od 1Q2021 zaprzestano konsolidowania wyników spółki Rotopino, sprzedanej w grudniu 2020 r.

Systematycznie rosną przychody w spółce logistycznej, chociaż wysoka dynamika wzrostu obrotów w TIM SA wymusiła przekierowanie znacznej części zasobów 3LP na obsługę spółki-matki, ograniczając potencjał do zwiększania przychodów od klientów spoza grupy. W samym Q4 sprzedaż zewnętrzna spółki logistycznej wyniosła ok. 16 mln zł (+11% r/r), wynik EBITDA spadł do ok. 7,7 mln zł w 4Q2021 (-13% kw/kw), a netto wyniósł ok. 2 mln zł. W całym 2021 r. sprzedaż poza grupę przekroczyła 62 mln zł (+50% r/r), przy ok. 142 mln zł łącznych przychodów (+24%), EBITDA wzrosła do 35 mln zł (+46%), a zysk netto do ok. 9 mln zł.

TIM: Wyniki 2021: najlepszy rok w historii spółki - 2

TIM: Wyniki 2021: najlepszy rok w historii spółki - 2

Spadek kapitału obrotowego netto pozwalający na obniżenie zadłużenia

Reklama

W 4Q2021 TIM obniżył nieco poziom zapasów (-25 mln zł kw/kw). Należności spadły o 10 mln zł w porównaniu do końca września’21, podobnie jak zobowiązania handlowe. Wynikiem tych zmian był spadek nakładów na kapitał obrotowy (-25 mln zł), a tempo rotacji gotówki obniżyło się do 45 dni (poziom z przełomu 2020/21 r.).

TIM: Wyniki 2021: najlepszy rok w historii spółki - 3

TIM: Wyniki 2021: najlepszy rok w historii spółki - 3

Kwartalna wartość CF operacyjnego była najwyższa w historii i dobrze pokazuje, jak znaczący wpływ na generowane przepływy z podstawowego biznesu ma zmiana kapitału obrotowego. Wysokie wpływy gotówkowe w IV kwartale pozwoliły sfinansować nieco wyższy CAPEX (4 mln zł), wypłatę zaliczkowej dywidendy w grudniu (1,2 zł/akcję, łącznie 26,6 mln zł) oraz zredukować zadłużenie (-15 mln zł kw/kw). Dług netto spadł do 73 mln zł (DN/EBITDA=0,5x).

IPO spółki zależnej 3LP

Oferta publiczna 3LP obejmie nie więcej niż 15,9 mln nowo emitowanych akcji z zamiarem pozyskania ok. 104 mln zł brutto ok. 100 mln zł netto). Firma planuje inwestycje w zakresie automatyki magazynowej, wyposażenia i sprzętu IT, rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej oraz inwestycje w ochronę środowiska.

TIM: Wyniki 2021: najlepszy rok w historii spółki - 4

TIM: Wyniki 2021: najlepszy rok w historii spółki - 4

Reklama

Inwestorom instytucjonalnym zostanie przydzielone 80% wszystkich oferowanych akcji, a inwestorom indywidualnym pozostałe 20%. Po przeprowadzeniu oferty nowe akcje będą stanowić 21,2% kapitału zakładowego spółki (i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu). Obecnie jedynym akcjonariuszem spółki 3LP jest TIM SA. W bilansie TIM-u pakiet akcji 3LP wyceniony jest na ok. 60 mln zł. Przy założeniu pełnego powodzenia oferty i pozyskania od inwestorów planowanych 100 mln zł, rynkowa wartość tego pakietu wynosić będzie ok. 400 mln zł. Do momentu ewentualnej sprzedaży pozostałych akcji 3LP, aktywa te będą wyceniane w bilansie w cenie nabycia (tj. 60 mln zł). Nie należy więc spodziewać się ekstra zysków z tytułu przeszacowania wartości posiadanego pakietu.

Ostatnia wycena: 62,3 zł/akcję z dnia 14.10.2021 r. Cena w dniu wydania 42,6 zł.

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW

 

Czytaj więcej