Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Czy znasz rodzaje instrumentów giełdowych?

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Osoby chcące zarabiać dzięki inwestycjom w większości  próbują swoich sił na dwóch rynkach: FOREX oraz kapitałowym. Większość artykułów umieszczonych na tej stronie dotyczy pierwszego z nich, dlatego chciałbym omówić kwestię związane z Giełdami Papierów Wartościowych. W szczególności warto opisać cechy poszczególnych instrumentów finansowych, którymi tam się handluje.

 

Do grupy instrumentów rynków kapitałowych zaliczamy:

- akcje,

- obligacje,

Reklama

- prawa do akcji,

- listy zastawne,

- kwity depozytowe,

- jednostki uczestnictwa,

- tytuły uczestnictwa w funduszach ETF.

- certyfikaty inwestycyjne,

Reklama

- instrumenty pochodne.

 

Akcje

Są to papiery wartościowe, które dają ich właścicielom prawo do udziału w spółce akcyjnej. Akcjonariusz jest współwłaścicielem majątku oraz ma określone prawa:

  1. a) majątkowe (posiadające wartość pieniężną):

- do pobierania nowych akcji,

- dywidendy – uczestniczenia w podziale wypracowanego zysku,

- prawo do majątku spółki w przypadku jej likwidacji.

  1. b) prawa korporacyjne (dotyczące wywierania wpływu na decyzje spółki) – realizowane poprzez prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.
Reklama

 

Obligacje

Są to dłużne papiery wartościowe stanowiące dowód wierzytelności. Emitent obligacji zobowiązuje się do spłacenia długu w określonym terminie. Ze względu na kryterium płacenia odsetek wyróżniamy:

- obligacje o stałym oprocentowaniu,

- obligacje o zmiennym oprocentowaniu,

- obligacje z dyskontem.

Można je także podzielić, wykorzystując kryterium emitenta:

Reklama

- Obligacje Skarbu Państwa,

- Obligacje Komunalne (municypalne) – emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

- Obligacje Korporacyjne – emitowane przez firmy.

 

Prawa do Akcji

Papiery wartościowe, z których wynika uprawienie do otrzymania akcji nowej emisji spółki.

 

Listy Zastawne

Reklama

Listy Zastawne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne prowadzące działalność polegającą na udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipotekami.

 

Kwity Depozytowe

Kwity Depozytowe to papiery wartościowe emitowane w zastępstwie akcji wystawiane poza granicami kraju, którego dotyczą notowania. Podlegają zasadom prawa w kraju ich emisji na podstawie zdeponowanych w banku akcji oraz są denominowane w walucie krajów, w których następuje obrót. Mogą być zamieniane przez właścicieli na akcje.

 

Jednostki uczestnictwa

Tytuły prawne (niebędące papierami wartościowymi) do udziału uczestnictwa w aktywach netto otwartych funduszy inwestycyjnych.

 

Tytuły uczestnictwa w funduszach ETF

Tytuły uczestnictwa (niebędące papierami wartościowymi) w otwartych funduszach inwestycyjnych odzwierciedlających zachowanie określonego indeksu giełdowego.

Reklama

 

Certyfikaty Inwestycyjne

Papiery wartościowe emitowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych; stanowią udziały w Zamkniętym Funduszu Inwestycyjnym.

 

Instrumenty Pochodne

Rodzaje instrumentów finansowych (niebędących papierami wartościowymi), których wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, np. kursu akcji, indeksu giełdowego, wysokości stopy procentowej czy kursu walutowego. Najważniejsze z nich to:

- kontrakty Futures – umowa zawarta pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą, w której kupujący (sprzedający) zobowiązuje się kupić (sprzedać) określony instrument bazowy (rozliczenie ma najczęściej charakter finansowy) za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie.

- kontrakty Forward – transakcja polegająca na kupnie lub sprzedaży dobra bazowego w określonym terminie i cenie.

Reklama

- opcje – instrumenty pochodne dające prawo (nie obowiązek) do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po wcześniej ustalonej cenie (cena wykonania) w określonym terminie (termin wykonania).

Inne, znaczące instrumenty pochodne to swapy i warranty.

 

Podsumowanie

Początkujący inwestorzy najczęściej skupiają się na inwestycjach w akcje. Wraz ze wzrostem ich wiedzy i doświadczenia lub skłonności do ryzyka rozpoczynają przygodę z obligacjami oraz instrumentami pochodnymi. Osoby, które nie chcą bezpośrednio zajmować się rynkami kapitałowymi, często wykorzystują do tego specjalistów, stając się klientami Towarzystw Otwartych i Zamkniętych Funduszy Inwestycyjnych. Istnieje ogromna gama instrumentów finansowych, dlatego warto skoncentrować się na danej części rynku i wyspecjalizować się w odpowiedniej niszy. Powyższy artykuł powinien stanowić pierwszy krok w stronę zrozumienia działania rynków finansowych.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Rafał Wrona

Rafał Wrona

Absolwent Ekonomii na UEK. Zwolennik łączenia analizy technicznej z analizą makroekonomiczną oraz inwestycji, wykorzystujących powiązania pomiędzy odmiennymi typami instrumentów finansowych. Wśród jego zainteresowań znajdują się inwestycje alternatywne (ETFy, Fundusze Hedgingowe, VC, PE, Equity Crowdfunding).


Reklama
Reklama