Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

To właśnie taki będzie kurs euro (EUR) i kurs dolara (USD) w 2025 roku. Ekonomiści dużego banku w ważnej prognozie

|
selectedselectedselected

Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz makroekonomiczny uwzględniający napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki oraz tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury.

Prognozy na lata 2024-2025
depositphotos.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Nasza prognoza średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego w 2024 r. nie uległa i wynosi 2,8% r/r. Oczekiwane przez nas tendencje w zakresie kształtowania się składowych PKB w br. również w dużej mierze pozostały niezmienione względem poprzedniej rundy prognostycznej. Uważamy, że skala ożywienia w 2024 r. pozostanie umiarkowana, zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami. Dynamika PKB ukształtowała się w I kw. br. powyżej naszej prognozy, co poprzez podniesienie punktu startowego ma pozytywny wpływ na średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego, jednak struktura wzrostu gospodarczego była mniej korzystna od naszych oczekiwań (por. MAKROpuls z 3.06.2024). Największym negatywnym zaskoczeniem w danych za I kw. był spadek inwestycji ogółem.

Negatywna niespodzianka była najprawdopodobniej powiązana z silniejszym, od naszych wcześniejszych oczekiwań, osłabieniem aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi GUS nakłady brutto na środki trwałe w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników obniżyły się o 2,2% r/r w I kw. wobec wzrostu o 7,9% w IV kw., co było ich najniższą dynamiką od IV kw. 2020 r. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach zaobserwujemy wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw, co będzie spójne z wyraźną poprawą optymizmu inwestycyjnego przedsiębiorstw odnotowaną w kwietniowej edycji badania koniunktury NBP („Szybki Monitoring”).

Niemniej jednak uważamy, że będą one kształtowały się poniżej naszych wcześniejszych oczekiwań. W połączeniu z prognozowaną przez nas wyraźnie ujemną dynamiką publicznych nakładów brutto na środki trwałe (obniżona absorbcja środków unijnych pomiędzy dwiema siedmioletnimi perspektywami finansowymi) oczekujemy, że dynamika inwestycji ogółem ukształtuje się w br. na ujemnym poziomie (-0,3% r/r wobec 13,1% w 2023 r.) i będzie ważnym czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy. 

 

Reklama

to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 1to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 1

 

Dynamika eksportu w I kw. br., podobnie jak tempo wzrostu inwestycji, również była niższa od naszych oczekiwań. Uważamy, że wciąż słaba sytuacja gospodarcza w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie miała negatywny wpływ na polski eksport. Takie tendencje dobrze odzwierciedlał majowy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa. W strukturze tych danych na szczególną uwagę zasługuje wyraźne przyspieszenie spadku nowych zamówień, co w znacznym stopniu wynikało silniejszego obniżenia nowych zamówień eksportowych. W przypadku tych ostatnich ankietowane firmy zwracały uwagę na słabszy popyt ze strony kluczowych rynków europejskich: Niemiec i Francji.

Uwzględniając te trendy, obniżyliśmy naszą prognozę wzrostu eksportu na br. Jednocześnie oczekiwany przez nas szybszy wzrost konsumpcji w ujęciu rocznym (patrz poniżej) będzie wspierał dynamiki popytu krajowego i importu, co poprzez spadek wkładu eksportu netto będzie czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach.

Podsumowując, korzystny wpływ wyższego punktu startowego na prognozowane tempo wzrostu gospodarczego w br. zostanie skompensowany przez zrewidowane w dół dynamiki eksportu i inwestycji. 

Reklama

 

Zobacz także: Jak nisko zejdzie kurs euro? Widmo inflacji oraz gołębia polityka oczami głównego ekonomisty Millennium

 

Podtrzymujemy nasz pogląd, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w br. będzie konsumpcja, którą napędzał będzie szybki wzrost realnych wynagrodzeń w warunkach wciąż umiarkowanej inflacji (patrz poniżej). Wzrost wynagrodzeń będzie dodatkowo wspierany przez wypłatę podwyżek dla nauczycieli i pracowników sfery budżetowej, która zgodnie z naszymi szacunkami będzie oddziaływała w kierunku zwiększenia średniorocznej dynamiki wynagrodzeń ogółem w gospodarce narodowej o ponad 2 pkt. proc. Uważamy, ze w kolejnych kwartałach rosnąć będzie znaczenie wydatków na towary, jako czynnika napędzającego spożycie prywatne. Kwietniowe dane o sprzedaży detalicznej zasygnalizowały wzrost popytu na dobra trwałego użytku (samochody, meble, sprzęt RTV, AGD).

Uważamy, że taka tendencja utrzyma się również w kolejnych kwartałach. Naszą ocenę wspiera wzrost wskaźnika koniunktury konsumenckiej GUS dotyczącego planowanego dokonywania ważnych zakupów. W maju ukształtował się on na najwyższym poziomie od marca 2020 r. Dostrzegamy jednocześnie ryzyko, że konsumenci będą wykorzystywali okres spadku inflacji i wysokiego wzrostu wynagrodzeń do odbudowy oszczędności kosztem bieżącej konsumpcji. Znaczący wzrost skłonności do oszczędzania byłby czynnikiem ograniczającym ożywienie spożycia prywatnego w 2024 r.

Uwzględniając powyższe tendencje prognozujemy, że dynamika konsumpcji wzrośnie do 4,3% r/r w br. wobec -1,0% w 2023 r. 

Reklama

 

to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 2to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 2

 

Podtrzymaliśmy także naszą prognozę wzrostu PKB w 2025 r. (4,6% r/r). Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie oczekiwany przez nas boom w inwestycjach ogółem. Na podstawie profilu czasowego absorbcji środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020 oczekujemy, że wykorzystanie funduszy UE wyraźnie przyspieszy w 2025 r. i utrzyma się na wysokim poziomie 2026 r. (por. wnioski o płatność na wykresie). Zakładamy, że ożywienie inwestycji publicznych w 2025 r. będzie dodatkowo wspierane przez kumulację projektów realizowanych w ramach KPO (w związku z koniecznością ich rozliczenia w 2026 r.).

W połączeniu z efektami niskiej bazy z 2024 r. oczekujemy, że inwestycje publiczne wzrosną w ujęciu realnym o ponad 25% r/r w 2025 r. Prognozujemy, że w 2025 r. pozostałe dwa segmenty nakładów brutto na środki trwałe (tj. inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) również zwiększą się w porównaniu do 2024. Perspektywy inwestycji przedsiębiorstw nadal oceniamy dosyć optymistycznie. Będą one wspierane przez ożywienie wzrostu gospodarczego oraz inwestycje zmierzające do zwiększenia produktywności, jak również zmiany powiązane z transformacją energetyczną. Z kolei wzrost inwestycji gospodarstw domowych (głównie zakupy mieszkań na rynku pierwotnym) spowolni wyraźnie w porównaniu do 2024 r. z uwagi na wygasający pozytywny wpływ rządowych programów wsparcia kredytobiorców na ich dynamikę. Podsumowując, ożywienie inwestycji w 2025 r. będzie miało szeroki zakres, choć będzie ono głownie efektem boomu w inwestycjach publicznych.

Reklama

Prognozujemy, że nakłady brutto na środki trwałe ogółem zwiększą się o 10,4% r/r w 2025 r. Oprócz inwestycji, wsparciem dla wzrostu gospodarczego w 2025 r. będzie wyższy wkład eksportu netto. Oczekujemy, że wzrost PKB w strefie euro wyraźnie przyspieszy w przyszłym roku względem br. Poprawa koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski będzie czynnikiem dynamizującym eksport. 

 

Zobacz także: Czy dolar złamie poziom 3,91 złotego? Ekonomista z Banku Pekao stawia odważne tezy

 

Zrewidowaliśmy również naszą prognozę inflacji uwzględniając napływające informacje dotyczące prawdopodobnych zmian taryf na nośniki energii od lipca br. Uważamy, że po ich odmrożeniu, ceny prądu wzrosną o niemal 30% m/m. Z kolei ceny innych nośników energii nie ulegną dużym zmianom. Uważamy, że ustalając nowe taryfy Urząd Regulacji Energetyki weźmie pod uwagę silny spadek cen kontraktów na gaz, który został odnotowany od osiągnięcia przez nie lokalnego maksimum w 2022 r., co będzie czynnikiem uzasadniającym ich stabilizację. Jednocześnie zrewidowaliśmy w dół naszą ścieżkę cen żywności i napojów bezalkoholowych. Obecnie prognozujemy, że dynamika cen w tej kategorii obniży się z 15,4% w 2023 r. do 2,6% w 2024 r. (3,1% przed rewizją), a w 2025 r. wzrośnie do 4,1% (3,7% przed rewizją). Na rewizję naszej prognozy złożyły się dwa przeciwstawne czynniki. Z jednej strony transmisja przywrócenia 5% stawki VAT na żywność okazała się słabsza od naszych oczekiwań, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się konkurencja cenowa pomiędzy głównymi sieciami handlowymi.

Z tego powodu istotnie obniżył się punkt startowy naszej prognozy. Z drugiej strony kwietniowe przymrozki oraz występujące w maju gradobicia istotnie pogorszyły perspektywy tegorocznych zbiorów owoców i warzyw, co będzie oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen. Zakładane przez nas przyspieszenie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych w 2025 r. względem 2024 r. wynikać będzie z oczekiwanego przez nas wzrostu cen na rynku zbóż (ze względu na obniżenie ich światowych zapasów), trzody chlewnej, drobiu i mleka (z uwagi na ich niższą produkcję wraz ze spadkiem jej opłacalności, który wynikać będzie z obniżenia cen skupu w 2024 r. i wzrostu cen pasz na przełomie 2024/2025). Jednocześnie oczekujemy, że inflacja bazowa pozostanie relatywnie stabilna w II poł. br. i obniży się wyraźnie dopiero z początkiem przyszłego roku (efekty wysokiej bazy).

Reklama

Uwzględniając powyższe tendencje oczekujemy wyraźnego wzrostu inflacji ogółem z 2,5% r/r w czerwcu do 4,0% w lipcu. Następnie, z uwagi na oczekiwane przez przyspieszenie wzrostu cen żywności zakładamy lekki wzrost inflacji CPI do lokalnego maksimum w I kw. 2025 r. (5,1% r/r). W kolejnych kwartałach będzie się ona obniżała, czemu będzie sprzyjała niższa inflacja bazowa oraz wygaśnięcie efektu odmrożenia cen nośników energii. Podsumowując, prognozujemy, że średnioroczna inflacja wyniesie 3,6% r/r w br. (3,3% przed rewizją) i 4,2% w 2025 r. (poprzednio 3,6%). 

 

to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 3to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 3

 

Podtrzymujemy nasz scenariusz polityki pieniężnej na lata 2024- 2025 oraz nasze prognozy kursów walutowych. Oczekujemy rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej przez RPP dopiero w II poł. 2025 r. Dobra sytuacja gospodarcza oraz stabilizacja stóp procentowych będą stanowiły wsparcie dla stopniowej aprecjacji złotego. Oczekujemy, że kurs EURPLN wyniesie 4,24 na koniec 2024 r. i 4,20 na koniec 2025 r. 

Reklama

 

Zobacz także: Dlaczego frank mocno traci w tym roku? Znany ekspert analizuje rynek walut

 

to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 4to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 4

 

Prognozy kwartalnych wskaźników makroekonomicznych

to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 5to wlasnie taki bedzie kurs euro eur i kurs dolara usd w 2025 roku ekonomisci duzego banku w waznej prognozie grafika numer 5

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.


Reklama
Reklama