Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Postulaty na polską prezydencję. Europa talentów i równości

|
selectedselectedselected

Lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy, wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość w firmach, przyspieszenie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet, czy osób z niepełnosprawnościami – to tylko niektóre z postulatów przygotowanych przez Konfederację Lewiatan na polską prezydencję w Radzie UE

Postulaty na polską prezydencję. Europa talentów i równości
materiał partnera
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Strategia dla Europy – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

Pracodawcy w UE we wszystkich branżach doświadczają niedoborów pracowników. Kluczowym priorytetem powinno być więc lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy. W naszym kraju szczególnie ważna jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.

- Jednym z nadrzędnych celów musi być też wspieranie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności. Apelujemy o wzmocnienie elastycznych form edukacji pozaformalnej, w tym uczenie się przez działanie m.in. w miejscu pracy, standaryzację cyfrowych mikropoświadczeń, zastosowanie nowoczesnych technologii w programach kształcenia w celu przygotowania przyszłych pracowników do skutecznego wykorzystywania narzędzi 4.0 w praktyce biznesowej – podkreśla Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacjji Lewiatan.

- Niedobór pracowników stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorstw. Przemyślane zarządzanie migracją zarobkową staje się koniecznością w warunkach braku ludzi do pracy i pogarszającej się sytuacji demograficznej. Rekomendujemy przygotowanie efektywnych i przejrzystych procedur umożliwiających skuteczną i szybką rekrutację wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Cudzoziemcy od lat wypełniają luki kadrowe w branżach, pełniących kluczową rolę dla polskiej gospodarki: m.in. w ICT, budownictwie, logistyce, transporcie, przemyśle – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

UE poczyniła znaczne postępy w zakresie równości, w szczególności kobiet i mężczyzn, wciąż jednak pewne grupy na rynku pracy są w gorszej sytuacji. Równość przynosi zarówno korzyści społeczne, jak i ekonomiczne, umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału zawodowego oraz aktywizację osób biernych zawodowo. Stworzenie otwartego i inkluzywnego rynku pracy nie jest możliwe bez wyrównania szans w zatrudnieniu. Potrzebna jest zmiana społeczna, przełamywanie stereotypów oraz wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość i inkluzywność w miejscu pracy.

Reklama

 

Postulaty Lewiatana na polską prezydencję dotyczące polityki społecznej:

• lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy w obliczu problemów związanych z niedoborami siły roboczej i luki kompetencyjnej

• wspieranie na wszystkich poziomach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności

• przygotowanie efektywnych i przejrzystych procedur umożliwiających skuteczną

i szybką rekrutację wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Reklama

• wzmocnienie dialogu społecznego i analizę dotychczasowych działań, która będzie

stanowiła podstawę wsparcia partnerów społecznych z funduszy europejskich

• wspieranie i zachęcanie przedsiębiorstw do przystosowania organizacji pracy do potrzeb przedsiębiorstwa i pracowników, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków nowych obciążeń administracyjnych, biurokratycznych czy kosztowych dla firm

• poprawa przepisów regulujących wewnątrzunijną mobilność pracowników w ramach swobody świadczenia usług (delegowanie pracowników) poprzez ujednolicenie wymagań formalnych oraz dostęp do baz aktualnych informacji

• wzmocnienie działań na rzecz stworzenia otwartego i inkluzywnego

Reklama

rynku pracy, poprzez przełamywanie stereotypów, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość, inkluzywność w miejscu pracy, a także zaangażowanie wszystkich interesariuszy z sektora prywatnego i publicznego w tworzenie sprawiedliwego rynku pracy, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym

• wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

 

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

Jesteśmy wpływową polską organizacją biznesową. Dzięki naszym działaniom firmy wpływają na kształt prawa, prowadzą dialog z administracją i otrzymują narzędzia do rozwoju swojego biznesu. Reprezentujemy naszych członków w Polsce i Unii Europejskiej. Mamy stałe przedstawicielstwo w Brukseli i jako jedyna organizacja z Polski należymy do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji biznesu. Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji Business at OECD. Skupiamy ponad 4100 firm, zatrudniających ponad milion pracowników.


Reklama
Reklama