Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Budimex S.A.: Wybór oferty Spółki przez GDDKiA o. Lublin (2024-07-10)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB 55:PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 PIASKI – HREBENNE, ODCINEK NR ‎‎3: WĘZEŁ „KRASNYSTAW PÓŁNOC” („KRASNYSTAW I”) WRAZ Z WĘZŁEM – WĘZEŁ „IZBICA” („TARZYMIECHY”) WRAZ Z WĘZŁEM - wybór oferty ‎Budimex S.A. jako najkorzystniejszej

Firma: Budimex SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-10
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 PIASKI – HREBENNE, ODCINEK NR ‎‎3: WĘZEŁ „KRASNYSTAW PÓŁNOC” („KRASNYSTAW I”) WRAZ Z WĘZŁEM – WĘZEŁ „IZBICA” („TARZYMIECHY”) WRAZ Z WĘZŁEM - wybór oferty ‎Budimex S.A. jako najkorzystniejszej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 10 lipca 2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg ‎Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie poinformowała Spółkę o tym, że wybrała ‎ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. PROJEKT I ‎BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 PIASKI – HREBENNE, ODCINEK ‎NR 3: WĘZEŁ ‎‎„KRASNYSTAW PÓŁNOC” („KRASNYSTAW I”) WRAZ Z WĘZŁEM – WĘZEŁ „IZBICA” ‎‎(„TARZYMIECHY”) WRAZ Z WĘZŁEM”.‎
Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym ‎została opublikowana w dniu 07 maja 2024 r w raporcie bieżącym nr 39/2024‎.

Wartość oferty: 781 745 752,00 zł netto‎
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę
‎ ‎
Termin zakończenia robót: 41 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji ‎robót nie wlicza się okresów zimowych). W stosunku do treści Raportu 39/2024 nastąpiło ‎wydłużenie Terminu zakończenia robót z 39 miesięcy do 41 miesięcy.‎

Okres gwarancji: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
‎ ‎
Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT ‎wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% ‎Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎‎powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym ‎‎wykonywaniem przez Wykonawcę umowy. ‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-10 Artur Popko Prezes Zarządu

Cena akcji Budimex S.A.

Cena akcji Budimex S.A. w momencie publikacji komunikatu to 679.9768 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Budimex S.A. aktualnie.

Reklama

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Budimex S.A..

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama