• Odbierz prezent
Komisja Nadzoru Finansowego- KNF

Komisję Nadzoru Finansowego powołano na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku. Poprzednikiem KNF była Komisja Papierów Wartościowych i Giełd działająca  w latach 1991 – 2006. Nadzór nad działalnością Komisji  sprawuje Prezes Rady Ministrów. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem administracji rządowej sprawującym  nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF.) Siedziba KNF i UKNF znajduje się w Warszawie przy ul. Pięknej 20.

Skład Komisji KNF                                                                                                                                   

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i pięciu członków. Prezes Rady Ministrów  powołuje przewodniczącego Komisji na pięcioletnią kadencję. Na wniosek przewodniczącego  prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje zastępców przewodniczącego .

Członkowie Komisji                                                                                                     

*Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych                             

*Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki                                            

*Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego                     

*Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego                                                                                                               

*Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego                                                                                   

UKNF jest państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – powołany z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243).                                                                  

Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.                            

Organami Urzędu Komisji są:                                                                                                          

1) Komisja Nadzoru Finansowego, która jest właściwa w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym;
2) Przewodniczący  Komisji, który kieruje działalnością Urzędu Komisji i reprezentuje Urząd Komisji na zewnątrz.                                                                                                      

Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Budżet KNF                                                                                                             

Wydatki i dochody Komisji Nadzoru Finansowego są realizowane w części 70 budżetu państwa . Zgodnie z art. 19 ustawy o nadzorze  nad  r ynkiem finansowym wszystkie wydatki stanowiące koszty działalności Komisji są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.

Cele i zadania KNF                                                                                                        

*nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, *nadzór nad  instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego                                                                                                                           

*nadzór nad sektorem kas spółdzielczych                                                                        

*podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego *podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności      

*podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego                                                                                                    

*udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym                                                                                                         

*stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty                                                                                

*zapewnienie prawidłowego funkcjonowania  rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości                                                                                                        

* zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego                                 

*podejmowanie inicjatyw  z regulatorami działającymi na terenie innych krajów                                    

*wykonywanie innych zadań określonych ustawami                                                            

Funkcje KNF                                                                                                        *licencyjna                                                                                                                               *regulacyjna                                                                                                                               *kontrolna                                                                                                                     

*dyscyplinująca

 

.

 
 

 


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk