Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

CPI

CPI (Consumer Price Index) – co to jest?

CPI (z ang. Consumer Price Index) to, rozwijając skrót, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest to jeden z nieodłącznych wskaźników każdego tradera i inwestora, ponieważ bardzo efektywnie pokazuje on, w jakim stadium na dany moment znajduje się rynek. Co za tym idzie – zbadanie CPI powinno początkować każde myślenie o inwestycji. Poniekąd powinno wchodzić również w skład analizy fundamentalnej przy inwestycjach związanych z giełdą, w tym z np. Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. CPI jest jednym z podstawowym składników gospodarczych obrazujących zastaną koniunkturę danego rynku. Raporty te publikowane są przez agencje rządowe celem zachowania jak największej bezstronności i obiektywności. Służą także jako wskaźnik inflacji bazowej.

W Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, raporty publikowane są w różnych wymiarach i pomijają najbardziej zróżnicowane rynki towarów, które mogą zaburzać obiektywność raportu. W wersji amerykańskiej zaliczono do nich dwie kategorie: energię elektryczną (a właściwie: jej koszt ponoszony przez konsumenta) oraz artykuły spożywcze. Wynika to z pragmatyzmu. W USA występuje dużo więcej katastrof naturalnych niż w innych państwach, a występowaniu ich towarzyszą zerwane linie energetyczne i inne szkody, które całościowo powodują wzrost cen energii elektrycznej. Podobnie jest z żywnością. W przypadku jakichkolwiek susz, braku opadów itd. – ceny produktów żywnościowych idą szybko w górę, toteż uwzględnienie ich w raportach zaburzałoby mocno poprawne wyniki, odzwierciedlające rzeczywiste warunki.

 

Inaczej

CPI to miernik inflacji, który odzwierciedla zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych. Jest to jeden z najczęściej używanych mierników inflacji, ponieważ odzwierciedla zmiany cen, z którymi mierzy się dochód ludzi.  Indeks cen konsumpcyjnych jest obliczany przez badanie cen reprezentatywnego zestawu towarów i usług konsumpcyjnych, takich jak żywność, ubrania, mieszkania, transport i usługi medyczne. Te ceny są porównywane z cenami tych samych towarów i usług w określonym momencie w przeszłości, co pozwala określić, czy ceny rosną lub maleją. Wartość indeksu cen konsumpcyjnych jest obliczana jako stosunek cen aktualnych do cen w danym okresie w przeszłości i jest przekształcana na procentową zmianę.

Reklama

 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce

W Polsce za projekcje Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce odpowiada Narodowy Bank Polski (NBP). Raporty możemy zobaczyć nawet na stronie internetowej polskiego banku centralnego. Sytuacja w Polsce jest o tyle specyficzna, że przez kilka ostatnich lat panowała na rynku deflacja. Opinie na temat tego zjawiska ekonomicznego są bardzo, bardzo podzielone. Mimo że wielu inwestorów uważa deflację za bardzo stymulujące gospodarkę proces, o tyle znajdą się również eksperci uzasadniający zdanie, jakoby najlepszym dla gospodarki celem byłoby osiągnięcie inflacji, lecz bardzo małej, w wysokości ok. 1 punktu procentowego. Tak czy inaczej, w chwili obecnej w Polsce nie mamy już deflacji, lecz inflację, z kolei – co można przytoczyć za prognozami NBP – prawdopodobnie w następnych latach inflacjach sięgnie nawet 3,5% (w pierwszym kwartale 2019 roku).

 

Co warto wiedzieć o wskaźniku CPI?

  • Indeks cen konsumpcyjnych jest obliczany przez rządy, instytuty statystyczne lub banki centralne i jest używany do określenia poziomu inflacji w danym kraju.

  • Indeks cen konsumpcyjnych jest często używany do określenia wysokości wynagrodzeń, rent, emerytur i innych świadczeń, ponieważ poziom inflacji ma wpływ na siłę nabywczą pieniądza.

  • Wartość indeksu cen konsumpcyjnych jest obliczana dla różnych grup towarów i usług, takich jak żywność, ubrania, mieszkania i transport, co pozwala na bardziej precyzyjne określenie, co jest przyczyną zmian cen.

  • W niektórych przypadkach indeks cen konsumpcyjnych może być obliczany dla różnych grup ludzi, takich jak emeryci, młodzież

 

Odczyty CPI na świecie

Odczyty CPI na świecie mają bardzo duże znaczenie i pozwalają inwestorom na podejmowanie słusznych i świadomych decyzji finansowych. Literatura przedmiotu podaje, że znaczenie wskaźników CPI jest wysokie. Znajomość bowiem obowiązującego kosztu koszyka dóbr i usług na poziomie detalicznym przydaje się w każdych inwestycjach: zarówno na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym czy międzynarodowym, o czym świadczy popularność CPI.

 

Ciekawostki o CPI

  • Wartość indeksu cen konsumpcyjnych jest obliczana dla określonego "koszyka" towarów i usług, które reprezentują konsumpcję danej grupy ludzi. Zawartość koszyka jest ustalana przez instytuty statystyczne lub inne organy rządowe i jest dostosowywana co jakiś czas, aby lepiej odzwierciedlać zmiany w sposobie konsumpcji.

  • W niektórych krajach istnieją różne rodzaje indeksów cen konsumpcyjnych, takie jak indeks cen konsumpcyjnych dla całego kraju, indeks cen konsumpcyjnych dla poszczególnych regionów lub indeks cen konsumpcyjnych dla różnych grup ludzi.

  • Wartość indeksu cen konsumpcyjnych jest publikowana co miesiąc lub co kwartał, a poziom inflacji jest obliczany jako procentowa zmiana indeksu cen konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego okresu.

  • W niektórych przypadkach instytuty statystyczne lub banki centralne mogą używać innych mierników inflacji, takich jak indeks cen producenta (PPI) lub indeks cen produktów eksportowych (EPI), aby lepiej odzwierciedlić zmiany cen w danej branży lub sektorze gospodarki.