Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

cash flow

Cash flow to z języka angielskiego rachunek przepływów pieniężnych. Jest to jeden z elementów sprawozdania finansowego. Przepływy pieniężne Cash flow pokazywane są w oparciu na podziale na trzy grupy: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i przepływy pieniężne z działalności finansowej. Wyodrębnienie trzech grup przepływów pieniężnych umożliwia lepsza analizę kondycji finansowej firmy. Pierwsza grupa, obejmująca przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, zawiera w sobie przepływy ze sprzedaży dóbr i usług, wypływy z tytułu zapłaty dostawcom na dostawy towarów i materiałów, wypłaty pensji dla pracowników oraz wypływy z tytułu podatków i innych koniecznych opłat, determinowanych przez aparat podatkowy.

Działalność operacyjna to dla większości przedsiębiorstw podstawowa działalność, na której bazuje funkcjonowanie firmy (produkcja lub sprzedaż produktów klientom lub świadczenie usług). Druga grupa Cash flow to przepływy z działalności inwestycyjnej i obejmuje ona zakup i sprzedaż środków trwałych, udzielanie pożyczek i otrzymywanie spłat, a także zakup i sprzedaż akcji, np. spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, albo innych podmiotów gospodarczych. Ostatnia grupa, przepływy pieniężne z działalności finansowej, określa wszystko to, co jest bezpośrednio związane z finansowaniem działalności danego przedsiębiorstwa. W jej skład wchodzą więc wpływy z emisji udziałów i akcji, przychody z emisji papierów dłużnych (notowanych na giełdzie Catalyst), wypływy z tytułu wypłaty dywidend lub wykupu akcji własnych przez przedsiębiorstwa oraz wypływy z tytułu spłaty zaciągniętych przez firmę pożyczek i kredytów.

Ogólnie można powiedzieć, że przepływy finansowe to zagregowanie danych o wszystkich wpływach oraz wydatkach danego podmiotu. Warto również odnotować, że klasyfikacja przepływów finansowych firmy może być różna – zależy to wszystko od przyjętego modelu z zakresu rachunkowości. Cash flow może być konieczny nie tylko w kwestiach związanych z Urzędem Skarbowym. W sytuacji, kiedy firmie zależy na kredycie, potencjalny kredytobiorca może być zainteresowany przejrzeniem aktualnego rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa celem pełniejszego odczytu jego funkcjonowania na rynku. W celu poznania kondycji przedsiębiorstwa zainteresowani poznaniem Cash flow firmy mogą być również inwestorzy. Cash flow jest zresztą jednym z elementów prospektu emisyjnego, który w jawnej formie musi być udostępniony dla wszystkich przez spółki akcyjne notowane na GPW.